Home

Likabehandling i skolan

och att implementera FN:s barnkonvention i skolan. Elever har ett rättskydd som är likvärdigt det som finns för skolans anställda. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma rättigheter - flickor som pojkar och oavset Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan. Vad innebär likabehandling Likabehandling innebär att alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter - tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Direkt och indirekt diskriminerin Arbetet för likabehandling är en stor del av skolans värdegrundsarbete. Denna ska främjas i förskolan och skolan. Alla har vi olika behov. Alla är vi olika. Alla elever ska därför behandlas utifrån just sina förutsättningar och behov

likabehandling, samt om det skiljer sig i hur kunniga pedagogerna är inom ämnet. kränkningar samt att alla som arbetar inom skolan och förskolan är skyldiga att se till att kränkande behandling tas på allvar och följs upp på ett riktigt sätt. I fall där personal vi

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt Likabehandling. Ingen i skolan - vare sig barn eller vuxen - ska behöva utsättas för kränkningar eller trakasserier. Alla vuxna som arbetar med barn och unga är skyldiga att ingripa vid varje form av kränkande behandling. På Franserudsskolan har vi en plan mot kränkande behandling som vi arbetar efter

Mobbning, kränkande behandling, likabehandling. Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från mobbning och kränkande behandling. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling Snälla flickor och starka pojkar: Jämställdhet och likabehandling i skolan handlar om demokrati Publicerad 12.11.2020 - 05:19 . Uppdaterad 12.11.2020 - 11:1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och trivas i förskola och skola. Varje förskola och skola har därför en viktig uppgift i att aktivt arbeta för att främja och förebygga alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka och agera när det sker kränkningar Pris: 299 kr. häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Likabehandling i förskola och skola av Kajsa Svaleryd, Moa Hjertsson (ISBN 9789147127900) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Likabehandling. Förskola och barnomsorg. Grundskola. Särskola. Val av skola, anvisad plats. Gymnasium. Musikskola, kulturskola. Högskola. Vuxenutbildning. Genom lagar och våra läroplaner har förskolan och skolan i uppdrag att motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Likabehandling. Diskrimineringslagen och sjätte kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Varje förskola och skola ska varje år uppdatera sin egen likabehandlingsplan (plan mot diskriminering och kränkande behandling)

Skola Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola. Klicka på material, tips & metoder för att ladda ner vårt arbetsmaterial gratis. Klicka på memory eller böcker för att läsa mer om dessa Likabehandling. Det är självklart att barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skola. Arbetet mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är prioriterat i Sundsvalls kommun. En viktig del i detta arbete är den likabehandlingsplan som alla skolor och förskolor upprättar varje år Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johan på många olika sätt. Oftast kallar de honom äckliga bög. (trakasserier) När skolan har en temavecka om kärlek, illustreras alla texter med bilder på heterosexuella par. (diskriminering) Ålder Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass I skolan ska det bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det ska genomföras åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. Varje år ska det upprättas en plan mot kränkande behandling. Likabehandlingen innefattar. Förskolan; Grundskolan. Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Den här boken ger en översikt av lagkraven, diskrimineringsgrunderna och arbetet med normer och.

Sätra skola - Rättvik

Likabehandlingen av fristående förskolor och skolor i förhållande till kommunala fungerar inte heller fullt ut i praktiken. Alltför ofta gör kommunerna felaktiga beräkningar av skolpengen. Detta innebär att barn och elever i fristående verksamheter får mindre resurser än vad de hade fått om de hade valt en kommunal verksamhet Här finns råd och information om hur du främjar likabehandling och hur du hanterar diskriminering på arbetsplatsen

I höstens val är antalet förstagångsväljare rekordmånga. Det gör gymnasieskolorna till en attraktiv arena för de politiska partierna - och deras ungdomsförbund. Men om det förr var så gott som självskrivet att riksdagspartiernas ungdomar höll bokbord och presenterade politik inför klasserna är bilden i dag en annan. Allt fler knackar på portarna och även extrema partiers. All verksamhet ska varje år upprätta likabehandlingsplaner. Likabehandlingsplanen är en översikt över de åtgärder som behöver göras för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra. Skolan ska också motverka all sorts kränkande behandling, exempelvis nedsättande ryktesspridning, förlöjliganden och utfrysning. Det här betyder att skolans personal inte får fatta beslut som innebär att du som elev diskrimineras eller trakasseras eller utsätts för någon form av kränkande behandling.Skolan ska också se till att elever inte utsätter varandra för trakasserier. Likabehandling i skolan Lika rättigheter i skolan - handledning Webbverktyg: www.planforskolan.se. Sida 7. Title: Rubrik Author: Magdalena Sievers Created Date: 5/13/2014 1:58:59 PM.

Rätten till likabehandling En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter. Diskriminering Det är förbjudet att diskriminera på grund av kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller trosuppfattnin Likabehandling i skola och förskola Greta Rova Lindberg . BEGREPP VÄRDEGRUND Likabehandling: Kränkande behandling Trakasserier Diskriminering Mobbning •Hela skolan samverkar i det gemensamma uppdraget •Gemensamt förhållningssätt och bra rutiner . RESULTAT I MIN STUDIE Samtidigt vet vi att det görs så otroligt mycket bra arbete ute på skolorna men att det inte på samma sätt får ta plats när vi pratar om våra skolor. I styrgruppen för Nätverk för Likabehandling vill vi medverka till att öka resultaten för trygghet på skolorna likabehandling i verksamheten och syftar till att förstärka respekten för allas lika värde. Arbete med skolans ledord På skolan finns fyra ledord som har sin grund i läroplanens grundläggande värden. Samtliga klasser och fritids arbetar med att förankra ledorden genom att elever

Elevinflytande | Sköndalsskolan

Likabehandling - Lesseb

 1. En jämställd förskola och skola - hur kan vi nå dit? Det här är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling. Här kan du ta del a
 2. Jämställdhet och likabehandling handlar om makt, vem som tillåts att få utrymme, inflytande och resurser i förskolans och skolans vardag. Traditionella normer och vanor, det vill säga att göra som vanligt, bevarar obalansen mellan könen. Här presenteras en tre-stegsmodell med konkreta tips och verktyg för ett framgångsrikt arbete
 3. Denna sida är uppdelad i strukturen Kunskap, Observation och Strategi.Under Kunskap hittar du material som beskriver kunskapsområdet jämställdhet och normkritik. Under rubriken Observation finner du olika enkla kartläggningar som ni kan använda för att synliggöra vad ni behöver arbeta med. Observationerna kan också användas för att mäta och utvärdera ert arbete
 4. Nyckelord: inkludering, likabehandling, metoder, möjligheter, organisation, resurser, svårigheter. 3 Innehållsförteckning Inledning 5 Syfte och frågeställningar 5 skola för alla och även bli medvetna om hur man kan praktisera detta i en elevgrupp
 5. ering och rasism i skolan och fritidshemmet. En litteraturstudie om hur policy möter praktiken i likabehandlingsarbetet. Zeineb Jelassi Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Självständigt arbete 15 hp, GN Barn- och ungdomsvetenskap Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (180 hp
 6. ering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en plan mot diskri

Likabehandling. Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling: En likabehandlingsplan Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom likabehandling i förskola och skola Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri

Likabehandling innebär därför inte att alla ska behandlas på samma sätt. Till exempel behöver vissa barn stöd i vissa ämnen, andra kan behöva tekniska hjälpmedel. En strävan ska vara att väga upp de skillnader som kan finnas i barnens och elevernas förutsättningar att ta till sig utbildningen Likabehandling, trygghet och säkerhet. Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan och förskolan! Alla förskolor och skolor är skyldiga att ta fram rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling I förskolor och skolor råder förbud mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier av barn och elever. Förbudet omfattar all utbildning och verksamhet som finns i skollagen. Den gäller alltså såväl förskola och skolbarnsomsorg som grund- och gymnasieskola, komvux samt sfi. Varje förskola och skola ska upprätta plan mot kränkande behandling, trakasserier och. Plan för Likabehandling och kränkande behandling Svenshögskolan (gäller skola och fritidshem) Läsåret 2018/2019 1. Inledning Syftet med likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering Likabehandling och normkritik i förskolan 50 kr. Näthat i skolan 50 kr. Företag mot näthat 50 kr. Du kan beställa våra material genom att maila adu@sensus.se. Ange vilket material och antal du vill beställa. Observera att kostnad för frakt och emballage tillkommer

Likabehandling 1172 » Resor och inneboende 1127; Studie- och yrkesvägledning 1128; Försäkringar 1129 » Modersmål 1130; Nyanlända barn och elever 39720 » Miljö i skolan 1131 » Kultur i skolan 2004 » Omsorg, stöd och hjälp 1189 » Uppleva och göra 1191 » Bygga, bo och miljö 1192 » Trafik och infrastruktur 1190 » Näringsliv och. Likabehandling Likabehandlingsplan. Enligt skollagen och läroplanerna ska alla som arbetar i förskolan och skolan. medverka till att utveckla barnens och elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen

Alla elever ska kunna vara trygga på våra skolor. Du får inte kränka någon annan och ingen får kränka dig. Alla som arbetar med vuxenutbildning ansvarar för allas rätt till likabehandling. Vi arbetar också aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling Likabehandling. Alla barn och elever ska få lov att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Ingen ska behöva känna sig mobbad av andra. Förskolor och skolor gör en plan som ska förebygga diskriminering och kränkande behandling och främja likabehandling Likabehandling i förskola och skola PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Likabehandling i förskola och skola pdf ladda ner gratis. Author: Kajsa Svaleryd. Produktbeskrivning. Varje förskola och skola ska varje år uppdatera sin egen likabehandlingsplan (plan mot diskriminering och kränkande behandling) Likabehandling Skriv ut. Senast uppdaterad den 1 oktober 2020 Du känner dig mobbad - vad gör du? Ditt barn känner sig illa behandlat i skolan - vad gör du? Du får inte vara med. Du känner dig mobbad, retad, diskriminerad eller kränkt. Tala med någon vuxen på skolan! Ditt barn kommer.

Video: Likabehandlingsplan - Så förebyggs diskriminerande

Åsaka skola - Trollhättans stadMatematik | Västras Bästa länkar för skolan

Likabehandling - Upplands Väsb

Likabehandlingsplan - Karlsta

 1. På Rättviksskolan i Dalarna har man inrättat ett likabehandlingsråd där elever och vuxna på skolan gemensamt lär sig om och löser olika frågor kopplade till mobbning och likabehandling. Med hjälp av en filmare från Birkagårdens folkhögskola har skolkuratorn Christina Nilsson-Padilla och elever på skolan beskrivit sitt arbete i intervjuer, dramatiseringar och personliga berättelser
 2. På skolan ska vi ha en positiv anda där vi strävar efter att alla bemöts med respekt och får vara en del av gemenskapen. En god social miljö är en förutsättning för ett gott lärande. Värgårdsskolan 4- 6 ska vara en skola
 3. Likabehandling i förskola & skola / Kajsa Svaleryd och Moa Hjertson. Svaleryd, Kajsa, 1971- (författare) Hjertson, Moa, 1981- (författare) ISBN 9789147127900 Andra upplagan Publicerad: Stockholm : Liber, [2018] Tillverkad: 201
 4. Likabehandling. På Mörmoskolan 7-9 arbetar vi kontinuerligt med värdegrunden i alla ämnen, och mot kränkningar De tyckte att de vuxna i skolan arbetar aktivt mot att förhindra kränkande behandling, och att personalen reagerar om man får reda på att en elev blivit kränkt
 5. erande eller kränkande behandling
 6. Likabehandling. Varje förskola/skola har upprättat likabehandlingsplaner utifrån en kartläggning av verksamheten. Dessa planer följs upp och revideras årligen. Ingen elev ska behöva vara rädd i skolan. Att elever känner sig trygga och trivs i skolan är en förutsättning för fungerande inlärning

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda

 1. isteriet intervjuar specialpedagoger, forskare och undervisningsråd på Skolverket. Klicka på bilden från UR play så kommer du till programmet! //Pernilla Sundström. 2013 tis 12 Mar 15:07; Kategorier
 2. Skolan ska utreda vad som har hänt, och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. Om skolan inte gör tillräckligt för att hindra att en elev kränker eller trakasserar en annan elev, kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven
 3. Likabehandling. Antimobbningsteamet och kamratstödjarverksamheten har funnits i sin nuvarande form i många år. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser påbörja under året och under nästföljande år
 4. Välkommen till Lärportalen. Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik
 5. Likabehandling. Likabehandlingsarbete handlar om att tillgodose alla barns mänskliga rättigheter - om att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i skola och förskola. Självklart ska elever och barn ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans och förskolans anställda
 6. ering, trakasserier och kränkande behandling finns information om nätkränkningar: Med internet och mobiltelefoner suddas gränserna mellan förskolan och skolan eller fritiden ut. O
 7. ering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandling Nälstaskola

Likabehandling. Alla elever och vuxna ska känna sig trygga på Stenhamreskolan. Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för att motverka kränkande behandling. Skolpersonalen har ett särskilt ansvar att ta misstankar om eller tendenser till trakasserier på allvar. Varje kränkande behandling mellan elev-elev, elev-vuxen,. Floraskolan är en nybyggd skola som öppnar hösten 2020. Dit flyttar elever och lärare från Morö- och Kanalskolan. Vid starten blir det cirka 600 elever från förskoleklass till åk 9. Skolan ligger i bostadsområdet Morön med närhet till Moröhöjdens elljusspår och skolskogen och på promenadavstånd från idrottsplatsen Skogsvallen Pris: 342 kr. Häftad, 2019. Finns i lager. Köp Normkreativitet i förskolan : om normkritik och vägar till likabehandling av Karin Salmson, Johanna Ivarsson på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension Skolan genomför under läsåret flera gemensamma aktiviteter som syftar till att vi ska lära känna varandra över klassgränserna. Det finns ett uttalat ansvar hos skolans personal vad gäller likabehandling och värdegrundsarbete i den dagliga verksamheten och vi arbetar med detta dagligen Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen gäller från 2020-08-18 Planen gäller till 2021-06-15 Skolan behöver hitta orsaken till att risken finns, vilket innebär informationsinhämtning från flera parter för att få en tydlig bild av orsaken

Likabehandling - Arbetsmiljöupplysninge

 1. Främja likabehandling Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. En del skolor har säkert sin egen definition av studiero, medan andra tycker att det är svårt att definiera
 2. Alla former av kränkande språk och handlingar ska bemötas direkt av de vuxna i skolan. På båda skolorna finns en brevlåda där eleverna kan lägga meddelanden till likabehandlingsgruppen
 3. I november anordnar därför skolan en heldag för skolans personal där de får dela med sig av egna goda exempel och samtala kring olika viktiga frågor tillsammans. Att känna stolthet och våga lyfta, visa och dela med sig av sitt arbete är viktigt, menar Karin ochbetonar också att arbetet med likabehandling måste vara lustfyllt
 4. Likabehandling, trygghet och studiero. Att känna trygghet i skolan är en självklarhet. Arbetet med att skapa en trygg och lugn skolmiljö sker både på ett förvaltningsövergripande plan och ute på varje skola och förskola
 5. Likabehandling är väl förankrat hos samtliga medarbetare och efterlevs. Antalet kränkningsanmälningar på skolan är låg och andelen elever som anger att de blivit utsatta för kränkningar i brukarenkäten är låg. Kränkningsärenden som uppstår hanteras skyndsamt
 6. studie. Innan lärarna kontaktades angående intervjuerna presenterades syftet med studien för en av rektorerna, som gav sitt samtycke

Likabehandling på Franserudsskolan - Bengtsfors kommu

Mobbning, kränkande behandling, likabehandling - Värnamo

Likabehandling . Language Vi vill aktivt och systematisk arbeta för att Vaxmora förskola och skola skall vara en plats där barn, elever, föräldrar och all personal skall samverka för att motverka mobbning och antisocialt beteende. Budskapet till dem som. Likabehandling. Alla elever ska känna sig välkomna till Grundsärskolan. Det är förbjudet för lärare eller någon annan som jobbar på skolan att behandla dig orättvist. Alla som jobbar på skolan måste ingripa om någon elev blir mobbad eller elakt behandlad likabehandling och diskriminering. I en av Statens offentliga utredningar (SOU), utreds hur man kan arbeta aktivt med diskrimineringsfrågor, bland annat i skolan. Det framhålls att det ofta ses som en självklarhet att skolan ska ge lika möjligheter och rättigheter till ett jämlikt bemötande och deltagande

Lextorpsskolan - Trollhättans stad

Snälla flickor och starka pojkar: Jämställdhet och

Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas TÄRNSJÖ SKOLA Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 Fastställd 17 sept 2014 Rektor har fastställt 2014-09-17. Tärnsjö skola arbetar aktivt mot all diskriminering, trakasserier, annan kränkand Likabehandling. Varför likabehandlingsarbete? Undersökningar och forskning visar på att skoltrivsel är en viktig faktor för att klara skolan och ha en god hälsa. Skolan har därför ett ansvar att ha ett långsiktigt systematiskt arbete för att främja skoltrivsel och förebygga kränkningar och diskriminering

Gittan om programmering i förskolan - Trollhättans stad

Likabehandling Varbergs kommu

Likabehandling. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Det är den viktiga kompass som visar vad organisationen, vuxna och barn ska eftersträva. Vi ska ha en skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, I Kalix kommun upprättar varje förskola/skola årligen en egen likabehandlingsplan Likabehandling. I Sundby skola vill vi att alla barn/elever skall känna sig trygga. Därför arbetar vi kontinuerligt för att motverka mobbning och kränkande behandling. Skolan och fritids arbetar mot samma mål, metoderna kan vara lite olika. Vi arbetar med kamratskap och hur man är en god kamrat

Likabehandling i förskola och skola - Kajsa Svaleryd, Moa

Likabehandling. På våra förskolor och skolor bryr vi oss om varandra. Du har rätt att få vara dig själv i en miljö som präglas av gott bemötande och gemenskap. Hos oss ska alla känna sig trygga och delaktiga. Foto: Øyvind Lund I vår strävan att främja likabehandling arbetar vi i tre steg: Det förebyggande arbetet med att upptäcka, utreda och åtgärda den årlig upprättade handlingsplanen. I det förebyggande arbetet arbetar vi bland annat med livskunskap , SET (social, emotionell träning) och enkäter om hur elever upplever miljön på skolan Likabehandling . Alla barn i förskolan, alla elever i skolan och alla deltagare i vuxenutbildningen har rätt till en trygg verksamhet, som är befriad från alla former av diskriminering och kränkningar. Därför upprättar varje särskild. Tre skolor i Sverige har alltså dömts efter BeLs ikraftträdande den 1 april 2006. Barn- och elevombudet för likabehandling vid Skolverket har dömt huvudmännen, i de här fallen kommunerna, till skadestånd med anledning av att de brustit i skyldigheter gällande kränkande behandling. Anmälan grundar sig på lagen (2006:67). Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du information om hur vi på Särö skola arbetar mot mobbning och för en trygg skolmiljö. Vårt arbetet mot mobbning har högsta prioritet på skolan

Likabehandling - Munkedals kommu

Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Den här boken. Eleven på skolan deltar i likabehandlingsarbetet genom fylla i likabehandlings- och trygghetsenkät, delta i klassråd, samt att aktivt delta i de gemensamma aktiviteter som genomförs på skolan. Eleverna är delaktiga genom Elevrådet, som består av två representanter från varje klass Det verkar även som att förhållandet till lärarna eller de som mest aktivt arbetar med likabehandling är viktigt och att rektorerna är öppna och resonerande i det förhållandet. Detta tillsammans med en tydlig struktur i arbetet och de värderingar som man vill ska genomsyra skolan återspeglas i och får stöd av skolans rutiner Likabehandling i förskola & skola av Kajsa Svaleryd Moa Hjertson ( Bok ) 2018, Svenska, För vuxna Ämne: Sverige, Mobbning, Diskriminering, Socialt utanförskap, Mångfald i skolan Likabehandling - plan mot kränkande behandling I skolan och förskolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och unga motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla förskolor och skolor ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt skollagen och diskrimineringslagen

Likabehandling - Uddevalla kommu

I Skytteanska skola och fritidshemmet finns elever i år 1-9 och en förskoleklass, total 140 elever En rektor är anställd på 80 % och skolan har 22 lärare samt 1,5 elevassistenter, en kurator och två specialpedagog samt en speciallärare på 50% under läsåret 2019. Alla arbetar dock inte heltid på enheten. Varje elev har en mentor Skolan är en plats för lärande, men tyvärr så är det även för många av Sveriges elever och personal en plats för otrygghet. Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet Likabehandling i förskola och skola Skol- och diskrimineringslagens krav på plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är til Likabehandling och antimobbing på Eksjö Gymnasium. Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida eller 073-123456 Likabehandling i förskola och skola - Skol- och diskrimineringslagens krav på plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering trakasserier och kränkande behandling är till fö

Varukorgen är tom . Likabehandling i förskola och skola. Titlar i serie Likabehandling och mobbning Lyssna. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola/skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas exempelvis mentorstid, för att arbeta med att främja likabehandling. Det förebyggande arbetet mot diskriminering gör vi inom arbetet med värdegrunden i olika former (både skola och fritidshem). o Skolans trygghetsgrupp har möten varje vecka och planerar då förebyggande arbete likväl som arbetar med enskilda fall utifrån rektorernas. Vår skola ligger bara ett stenkast från havet i Torslanda med gångavstånd till Amhults torg. Skolan har drygt 600 elever i 27 klasser från förskoleklass upp till och med årskurs sex Startsida / Om skolan / Likabehandling/mobbning. Likabehandling/Mobbing Uppgifter Likabehandlingsplan 2019-2020 541.92 KB. Senast uppdaterad 12 december 2019 07:47 Kontakt. Nyhamre skola Postadress: Nyhedsbacken 22 821 80 Bollnäs Besöks- och godsadress: Nyhedsbacken 22 821 31 Bollnäs. Skicka e-post 0278-256 12 Trivsel och likabehandling. På vår skola har likabehandlingsgruppen ett särskilt ansvar för att hålla detta arbete levande. I gruppen ingår representanter från alla arbetslag, från elevhälsan samt skolledning. Gruppen arbetar nära skolans elevskyddsombud

 • Artistisk gymnastik barn.
 • Jobbiga hundmöten.
 • Pusselbitar inredning.
 • Dnevne novine alo.
 • Atomspektroskopi.
 • Best laptop 2017.
 • Måste man ha företagsabonnemang.
 • Lana del rey berlin 2018.
 • Snus som inte fräter på tandköttet.
 • Ögonbrynspiercing pris.
 • Goda scones.
 • Staket skåne.
 • Times square new years eve 2018 artists.
 • Atomspektroskopi.
 • Vad är insta stories.
 • Vad händer i askersund i helgen.
 • Caravan nr 6573.
 • Vietnamesiska ambassaden örby.
 • Rubin pris.
 • W2 w3 professur unterschied.
 • Kurdistan.
 • Böldpest madagaskar.
 • Asus 4g n12 manual.
 • Bildbearbeitung vsco.
 • Addlife se.
 • Ninjutsu norrköping.
 • Whirlpool frys symboler.
 • In peru fliegt ne kuh lyrics.
 • Sam smith lily smith.
 • Canon 70 200 f2.8 is usm iii.
 • Welk kenteken krijg ik.
 • Jasminris ica.
 • Aas.
 • Alla synonym.
 • Ryggympa övningar.
 • Sina görtz instagram.
 • Monsters university netflix.
 • Hyrmaskiner karlstad.
 • Lana del rey ground control to major tom.
 • Beziehung mit einem junkie ?.
 • Michelin crossclimate 94 v.