Home

Tabell och figurförteckning

Tabeller och figurer - APA - Referenshantering - Guides at

APA-manualen skiljer mellan tabeller och övriga figurer. Övriga figurer kan bestå av diagram, kartor, illustrationer av processer och fotografier. Följande bör du tänka på när du använder tabeller och illustrationer: Tabellen/figuren ska vara numrerad (tabell 1.1 exempelvis). Tabellen/figuren ska vara rubriksatt med kursiv text Infoga då en referens under varje figur/tabell (klicka på infoga i menylisten > klicka på referens > markera beskrivning > välj figur eller tabell > klicka på ok). Skapa sedan en figurförteckningar (klicka på Infoga > Referens > Index och förteckningar > Figurförteckning). Nästa kapitel » Figurer och tabeller ska definieras med hjälp av formatmallar i Word. (Se tidigare inlägg om formatmallar och innehållsförteckningar) På så vis kan du också skapa automatiska figurförteckningar och tabellförteckningar.. Infoga beskrivning. Klistra in din figur eller tabell på vanligt sätt i Word

UPPSATSGUIDEN.SE » Kapitel 8: Figur- / tabellförtecknin

Linköpings universitet: Värt Att Veta - IT-tips för dig

 1. dre textstorlek (10) än den som används som brödtext (12). Tabellexempel: Tabelltext skall skrivas över tabellen, se exempel nedan. Tomrad mellan texten och tabellen! Tabell 1 Exempel på frånluftsflöden för olika lokaler och utrymmen, ur BBR 94
 2. Tabeller En tabell kan införas antingen som en figur (se ovan) eller som tabell. Tabeller skall förses med tabellnummer och tabelltext (förklarande text) på samma sätt som figurer. Dock skall tabelltexten anges ovanför tabellen. Ingående storheter skall definieras och sorter skall anges. I övrigt gäller samma som för figurer. Listo
 3. Tabell- och figurförteckning Tabell- och figurförteckning läggs direkt efter innehållsförteckningen. Den används vid behov, dvs om antalet figurer och tabeller är stort och spritt inom arbetet. Rubrikerna för tabeller och figurer kan du själv skriva in i en manuell innehållsförteckning
 4. Tabell och figurförteckning..... 122. 52 Bilaga 1. Anläggningsbeskrivningar Norrtälje 24:2 A3338 Stensättning Typ: Stensättning, oreg. rundoval, 2,5×3,0 meter och F18) och kvartsen (F64) framkom bland stenarna i packningen. Stenpackningen vilade delvis på.
 5. Bilder, figurer, tabeller och kartor etc är olika sorters illustrationer. Illustrationer som du inte själv skapat för ditt arbete, som inte har en Creative Commons-licens eller på annat sätt är fria att användas, omfattas av upphovsrätten och kräver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för publicering

Tabellbeskrivningen och tabellen har nu hamnat högst upp på en ny sida. Ställ markören under tabellen och gör samma avsnittsbrytning Nästa sida. Nu ligger Under fliken Referenser ska du välja Infoga figurförteckning/Insert Table of Figures. Under etikettrutan väljer du Tabell/Table och klickar OK. Nu skapas. Tabeller Tabeller placeras i närheten av där de först finns omnämnda i texten. Placeras centrerat. Tabellen (inklusive tabelltext) hålls samman på en sida. Ange enheter (SI) och ange siffervärden i jämna 1000-tal,t ex E = 210 N/m2, eller för stora tal E = 210 GPa, ej 2.1 N/m2, eller, t ex, ε= 300 , ej 3 . Tabelltext skrivs över tabellen Tabell- och figurförteckning Figur 1. efter Hoy & Miskel,..... 7 . 5!! 1. Bakgrund Skollagen (2010:800) anger att kvalitetsarbetet ska vara inriktat på att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Målen finns i skollagen och även i Läroplan för. Innehålls-, tabell- & figurförteckning& figurförteckning I håll fö t k i d k it l b ik hInnehållsförteckning med kapitelrubriker och underrubriker med sidhänvisningar. Tabell- och figurförteckning efteroch figurförteckning efter innehållsförteckningen - ska omfatta samtlig

Tabell- och figurförteckning Tabell 1. Stipulerade tidsvinster för brådskande polisbilskörning. Samband mellan avstånd (km), hastighet (km/h) och tid (min). Tabell 2. Polisfordonets köraktivitet relaterat till utfallet av svåra personskador åren 1990-1993 hos polispersonal i Storbritannien och Wales åren 1990-1993 (N=501). Absoluta tal Tabell- och figurförteckning. FIGUR. 1 Anseendeindex 9 FIGUR. 2 Svartpälsbiet 10 FIGUR. 3 Årsredovisningens logik och struktur 20 TABELL 4åra prestationer V 21 F. IGUR 5 Fördelning av personalkostnader (tkr) 23 F. IGUR 6 Disponibelt belopp och utgifter för våra största sakanslag 24 TABELL 7 Utfall i verksamhetsområden 2018 25 TABELL

Uppsatsmall GIH Word 200

kort och gott för ACTA-mallen 2013. ACTA-mallen 2013 omfattar dokumentmallar på svenska och engelska för publikationens inlaga samt en standardvariant för publikationens Tabell- och figurförteckning..... 23 Kapitelinledningssida. Tabell- och figurförteckning viii Tabeller viii Figurer x Förord xiii 1. Problemformulering och vetenskaplig positionering 1 En översiktlig beskrivning av problemet 3 Är ungdomsarbetslösheten ett selekteringsproblem? 9 Frågeställningar och syfte 11 Avgränsningar 13 Varför är. Diagram- och tabell/figurförteckning DIAGRAM 1: Inkomstförändring 1991-2001 i olika delar av inkomst- fördelningen i riket 23 DIAGRAM 2: Hälsoutfall, procentuell fördelning, bland unga vuxna i Stockholms län 2002 3 Tabell- och figurförteckning sid Tabell 1 Undersökta medier: Nyhetsrapporteringens omfattning den sista valrörelse- månaden 2006 10 Tabell 2 Utbudet av valprogram i televisionen och radion den sista valrörelsemånaden 2006 12 Tabell 3 Bevakningen den sista valrörelsemånaden i SVT:s och SR:s nyhetsprogram 2006 och 2002 1

Markera det objekt (tabell, ekvation, figur eller annat objekt) som du vill lägga till en beskrivning för. Klicka på Infoga beskrivning i gruppen Beskrivningar på fliken Referenser.. Klicka på den etikett som bäst beskriver objektet, t.ex. en figur eller en ekvation, i listan Etikett.Om listan inte innehåller önskad etikett klickar du på Ny etikett, skriver in den nya etiketten i. tabell- och figurförteckning tabell 1 skattesats pÅ olika typer av alkohol..... 7 tabell 2 deskriptiv statistik Över medlemslÄnder i eu.....20 tabell 3 sverige och danmark i relation till medelvÄrde fÖr eu..21 tabell 4 deskriptiv statistik Över. Tabell- och figurförteckning Tabell 1. Informanternas ålders- och könsfördelning. 20 Tabell 2. Informanternas utbildningsnivå. 21 Tabell 3. Informanternas modersmål. 21 Tabell 4. Fördelning mellan ordtyper i den svenska textmassan. 26 Tabell 5. Fördelning mellan ordtyper i den isländska textmassan. 27 Tabell 6 1 Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 11 1 Skogsresurser Av Finlands totala landareal är 86 % dvs. 26,2 miljoner hektar klassificerad som skogsbruksmark. Skogsbruksmarken är på basis av sin virkesproducerande förmåga indelad i skogsmark (20,3 milj. ha), tvinmark (2,5 milj. ha) samt impediment, som är helt eller nästan trädlöst (3,2 milj. ha) figurförteckning. tabell 1: tabell 5: medellÖn, medianlÖn, medelÅlder och antal individer 2008.....10. diagram 3: lÖnespridningen fÖr arbetare respektive tjÄnstemÄn 2008.....11. diagram 4: medellÖnen fÖr arbetare respektive tjÄnstemÄn 2008 i stockholms lÄn.

procent under åren 2007 och 2008. Detta och mycket mer kan du läsa om i årets upplaga. av Löner inom industrin. Årets rapport, den åttonde i ordningen, har genomgått en rejäl omarbetning och fått ett. ännu mer omfattande innehåll. Bland annat har ett nytt avsnitt införts som beskriver. utvecklingen under de tio åren 1999-2008 Illustrationer brukar delas upp i två kategorier: figurer och tabeller. Med figurer avses diagram, fotografier, skisser och andra bilder. Tänk också på upphovsrätten om du använder andras material. I uppsatsmallen har vi instruktioner för hur du gör figurbeskrivning och figurförteckning. Instruktionerna finns här nedan TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING Tabell 1: Respondenter..... 22 Tabell 2: Idealtyp för tillitsbaserad styrning och ledning inom en förvaltning..... 24 Tabell 3: Gradering i förhållande till idealtyp. Figurförteckning 8 1 Kom igång! En kortkurs 9 1.1 Innan du börjar 9 1.2 Installera dokumentmallarna 9 1.3 Skapa ett nytt do kument baserat på dokumentmallen 10 1.3.1 3.4 Tabeller och tabellbeskrivningar 20 3.4.1 Tabellerna har ett SLU-gemensamt format 2

Utformning av rapport/examensarbete Chalmers studentporta

Fotbollens krav- och kapacitetsprofil - Damfotboll i Danmark och internationellt . Tabell- och figurförteckning . att man springer tills man inte orkar mer (se tabell 1 - för rekommendationerna för damlandslaget på de olika positionerna) Tabell- och figurförteckning Tabeller Tabell 1: Antal intresseanmälningar under åren 2014-2016. Tabell 2: Fördelning mellan stadsdelarna avseende antalet klienter och intresseanmälningar, december 2015. Tabell 3. Ett normaliserat boende jämfört med PHF-modellen. Tabell 4. Antal inflyttade personer, 2013-2015. Tabell 5 TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION Resultatavsnittet är upplagt med en introduktion till varje tabell och beskrivning av vilken frågeställning tabellen ämnar svara på, med efterföljande tabell och förklaring samt redogörelse för vilket svar tabellen ger på nämnd frågeställning

Tabell- och figurförteckning : forts tabell - och figurförteckning : Internet i befolkningen : Traditionella och sociala medier på internet : Figur 21. Användare av sociala och traditionella medier på internet i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2009-2012 (procent) 2 Tabell- och figurförteckning Sammanfattning Figur 1. De enligt ungdomarna mest betydelsefulla variablerna för hälsa och välmående, Tabell 5. Hälsa per ursprung och kön % (n)...23 Figur 11. Fysiska besvär nästan varje dag, per skola, kön och år. TABELL OCH FIGURFÖRTECKNING TABELLFÖRTECKNING sammanställts i tabeller och figurer. Uppsatsen är därför en blandning av en metaanalys och en empirisk studie. Av propositionens ursprungliga tre punkter har den först Tabell- och figurförteckning Tabell 1. Förarspecifika krav för ambulansförare i sommarvikariat i ambulansverksamhet i Sverige åren 2016-2017. Absoluta tal och procentangivelser (N=56). Tabell 2. Förekomst av specificerad information om arbetstider i platsannonser om semestervikariat för ambulansförare åren 2016-2017 (N=56). Absoluta.

Tabell- och figurförteckning Bild 1, Havstornet s. 51 Bild 2, Domarringen s. 52 Bild 3. Fastighetsgränser Domarringen s. 82 Figur 1, Trapphus Havstornet s. 59 Tabell 1, Ansättning av driftsandelstal för hiss och trapphus i Havstornet s. 60 Tabell 2, Fördelning av andelstal i Havstornet Ga:1 s.6 Tabell och figurförteckning Figur 1. Förtydligande av studiens syfte.....11 Figur 2. Demokratisering som rörelse mot demokrati Tabell 2. Politiska rättigheter och civila friheter 2010-2020..47 Tabell 3. Förtroende för regeringen. Tabell- och figurförteckning: Anslagsbelopp..10 Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv...24 Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2011-2014. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Figurer och tabeller Även figurer och tabeller ska definieras med hjälp av formatmallar. På så vis kan du skapa automatiska figurförteckning och tabellförteckningar. Infoga beskrivning Klistra in din figur eller tabell på vanligt sätt. Ställ markören på raden ovanför figuren och gå in i menyn referenser Tabell- och figurförteckning Del 1 . Figur 1. Strukturen för av Yo-Yo intermittent recovery (IR) Figur 2. (a) Counter Movement Jump, (b) Squat Jump . Figur 3. Beskrivning av Harres test. Del 2 . Diagram 1. Subjektiv kravprofil . Figur 1. Agilitybana för testning av förmågan att ändra riktning

Vi på Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) tillhandahåller den uppsatsmall i Word som Stockholms universitetsbibliotek har skapat, med anpassningar för vår institution. Varken vi eller biblioteket ger support för mallen men nedan har vi på Svefler samlat tips du kan ha nytta av Tabell- och figurförteckning Tabell 1 Valutgången i det svenska riksdagsvalet den 17 september 2006 Election results in the Swedish Riksdag election 17 September 2006 Figur 1 Partisympatier för s-blocket och b-blocket i sju opinionsinstituts mätningar under perioden september 2002-september 2006 (medeltal

Tabell- och figurförteckning List of tables and figures Sida/ page Tabeller 9 1. Folkmängd fördelad på tätort och glesbygd 1800- 1990 9 2. Antal tätorter över 10 000 invånare och deras andel av totalbefolkningen år 1800-1990 10 3 a. Antal tätorter efter folkmängdsstorlek 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 12 3 b Tabell och figurförteckning Tabell 2:1 Observationsschema Tabell 4:4 Spenderad tid vid exponeringsbordet jämfört mellan kvinnor och män..47 Tabell 4:5 Spenderad tid vid exponeringsbordet för kvinnor.....48 Tabell 4:6 Spenderad tid vid.

Referera till bilder, figurer, tabeller och kartor

Tabell- och figurförteckning 133 Tabeller 133 Figurer 135 Bilagor 139 Bilaga 1. Region- och kommuntabeller 140 Bilaga 2. Statistisk säkerhet 142 Bilaga 3. Korrigerade tabeller från Hatbrott 2015 150. 7 HATBROT 2016 201711 Att tänka på vid läsning av anmälningsstatistike Tabell- och figurförteckning FIGUR 1: Arbetsmodell och en 25:e plats i indexet. 5 (I bilaga 1, tabell 1 framgår CPI-poängen för samtliga länder i undersökningen.) Latinamerika har genomgått stora förändringar under senare tid, det har skett en övergång til • Tabell och figurförteckning • Förkortningar • Förord • Inledning/bakgrund • Tidigare forskning/teori • Precisering av syfte/problem • Material och metod • Resultat • Diskussion • Slutsatser • Referenser/litteraturförteckning • Acknowledgements/tack • Bilagor Artikel • Titel, författare, institutio

Tabell och figurförteckning Figur 1. Vad de olika källorna bidrar med för information när det gäller vilken vård som patienten förväntar sig och vad det slutliga valet av vårdform Tabell 3. Antal samtal och antal patienter per dag i urvalsveckan, vecka 43 Tabell- och figurförteckning 138 Tabeller 138 Figurer 140 Bilaga 1. Region- och kommuntabeller 144 Bilaga 2. Statistisk säkerhet 147. 7 HATBROT 2015 201615 Att tänka på vid läsning av anmälningsstatistiken med identifierade hatbrottsmotiv

Tabeller: SLU-bibliotekets uppsatsmall och skrivhjäl

vårraps och de två resistenta sorterna sareptasenap och etiopisk kål år 1992 och 1993. Ingen gradering av resistens kunde göras 1992 på hjärtbladen för att de ramlade av för tidigt. Figurerna är baserade på data från tabell 14 i rapporten Resistensförädling i oljeväxter (Happstadius, 2008, s. 20). 2 tabELL- oCH FigurFörtECKning Tabell 1. Substratanvändning per anläggningstyp i ton våtvikt för 2009 5 Tabell 2. Biogaspotentialen från organiska restprodukter, för olika substratkategorier i Sverige 6 Tabell 3. Biogaspotentialen i de studerade regionerna. 6 Tabell 4. Biogaspotential från restprodukter från livsmedelsindustrin (inkl. Figurförteckning skrivning över informationen i skikt och tabeller. Tabell 2: Innehållet i SVAR år 2012_2 Register Relaterade register Benämning Typ Sjöregistret sj_t Tabell Sekundära sjönamn sj_seknamn_t Tabell Sjöarealregistret sj_areal_t Tabell

Lägga till, formatera eller ta bort bildtexter i Word - Wor

Tillit och tid - En kvantitativ studie om en medarbetares tillit till sin ledare Emelie Ljungdahl & Noomi Rabinowicz 2014 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi Tabell och figurförteckning Tabell 1.1 Antal registrerade fastighetsmäklare. TABELL - OCH FIGURFÖRTECKNING Tabell 1: Studiens kunskapsbegrepp * 43! Tabell 2: Analys av materialet * 55! Tabell 3: Globalisering som utvecklingsekonomi - kunskapsområde och begrepp * 84! Tabell 4: Globalisering som internationella relationer - kunskapsområde och begrepp * 85! Tabell 5: Andra ordningens kunskaper i lärarnas tal om sin. stil och det ska vara en blankrad före denna rubriknivå. Tabell- och figurrubriker skrivs i 12 punkters . kursiv. stil. Citat. Utbrutna citat, s.k. blockcitat, har ett indrag från vänster- och högermarginalen på 1 cm vardera, och skrivs i 12 punkters normal, rak stil. Lämna en blankrad före och en efter citatet Tack för ditt intresse för SoftMaker Office, den kraftfulla och lättanvända Office-sviten som är helt kompatibel med Microsoft Office. SoftMaker Office är den kommersiella versionen av FreeOffice. I tabellen nedan finner du en detaljerad jämförelse mellan FreeOffice och SoftMaker Office 2021 Internetbarometer 2011 September 2012 Nordicom-Sveriges MedieNotiser Nr. 2 • 2012 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet 28 42 NORDICOM‐Sverig

Sammandrag. 1 Skogsresurser. Tabell- och figurförteckning ..

Om uppsatsen innehåller många tabeller och figurer är det smart att lägga in dessa i separata tabeller (tabellförteckning samt figurförteckning). Nästa kapitel » Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden Figurförteckning : Figur 1. Arbetsförmedlingens anslag för förvaltningskostnader och nettoutgifter på anslag åren 2006-2011, Tabell 9. Resursfördelningsmodeller 2011 och 2012... 64 Tabell 10. Arbetsförmedlingens aktiviteter gentemot enskilda arbetssökande vid. Tabell- och figurförteckning Tabell 5:4. Koefficienter för män och kvinnor i tre olika verksamhetsområden..... 57 Tabell 5:5. Olika avkastning: antagen och observerad inverkan på löneskillnader..... 59 Tabell 6.4.5.1. Könsfördelning av sökande och tillsatta och hur.

Figurförteckning TABELL

 1. TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING tABell 1. Planeringstal 12 tABell 2. Planeringstal för Ämneslärarprogrammets inriktning mot årskurs 7-9 13 tABell 3. Planeringstal för Ämneslärarprogrammets inriktning mot gymnasieskolan 13 tABell 4. Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 tABell 5
 2. TABELL OCH FIGURFÖRTECKNING Tabell 1. Butiker i Finland enligt kedja och butikstyp 2008... 11 Tabell 2. Hur mycket som en producent måste sälja vid en prissänkning för att nå samma resultat..... 16 Tabell 3
 3. Innehållsförteckning, eventuell tabell- och figurförteckning. 1 Inledning Rama in och presentera ämnet, intressera läsaren, argumentera för undersökningens relevans. 1.1 Syfte och frågeställningar (ev. hypotes/antagande) 1.2 Uppsatsens disposition 1.3 Material och metod 1.3.1 Material 1.3.2 Metod 1.4 Teoretiska utgångspunkte

Figurer: SLU-bibliotekets uppsatsmall och skrivhjäl

Revision 2016 omfattar språklig översyn samt viss omstrukturering av stycken och tabeller. Tabell 2 och 11 har utgått helt. Rangordningen mellan olika klasser i tabeller utgår från att lägst värde är det Figurförteckning Figur nr Innehåll i figur 1 Anslutningsnät baserat på 6 st. riksnätspunkter och utformat med parpunkter Figurförteckning Tabell 4. Släckmedel för metanol och MGO (Nilsson, 2015, Shell, 2010, Swedhandling, 2014)... 16 Tabell 5. Beskrivning av påverkade system vid ett bränslebyte (Nilsson, 2015, Olah et al., 2006. Figurförteckning. Figur 1. Richard Matlands Ambiguity-Conflict Model of Implementation... 29. Figur 2. Hållbart utvecklingsarbet. e som ett samspel mellan projektnivå, Tabell 4. Utfallsvariabler. Index och ingående enkätfrågor... 96 Tabell 5. Oberoende. Tabell- och figurförteckning Tabell 1: Korstabell över respondenternas fördelning över 50 verksamhetssektor och verksamhetsnivå Tabell 2: Multiple response-tabell över respondenternas olika 50 finansieringskällor Tabell 3: Korstabell över verksamhetssektor och andel av verksamheten 52 som finansieras med extern finansierin

Arbetsmarknad och arbetsliv - Regeringskanslie

Tabell- och figurförteckning 5 Sammanfattning 7 1 Inledning 8 2 Nyregistrerade miljöfordon 9 2.1 Personbilar 9 2.2 Bussar 17 2.3 Lastbilar 20 2.4 Taxi 28 3 Miljöfordon i trafik 30 3.1 Personbilar 31 3.2 Bussar 39 3.3 Lastbilar 42 3.4 Taxi 47 3.5 Miljöfordon inom Stockholms stads förvaltningar och bolag50 4 Drivmedel 5 Tabell- och figurförteckning Tabell 1: Diagnostiska referensnivåer i Sverige (6) sas nedan i Tabell 2 respektive 3 för urografier och Tabell 4 och 5 för colonundersök-ningarna. a) UROGRAFI Patientdata (antal, kön, ålder och vikt) för de patienter som ingick i urografistudien ges Tabell- och figurförteckning Tabell 2.1. Studiens åtta komm uner, några jämförelsetal 2003.....16 Tabell 2.2b. Särskilda boendeformer och hemtjänst i studiens kommuner 2003.....17 Tabell 2.3. Studiens svarspersone r. Indelning i huvudgrupper. FIGURFÖRTECKNING Tabell 1. Period för genomförda mätningar och hur de två blandas är en mycket komplex process som beror på en mängd olika faktorer. Göteborgs hamn är delad i olika terminaler som ligger i Göta älv och dess utlopp. Utflödet a Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Ekonomiskt utfall totalt Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen Arbetsmarknadsinsatser Operativt flyktingmottagande. Figurförteckning Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur 7 Arbetsmarknad, öppet arbetslösa och program med aktivitetsstöd, 16-64 å

/A_brödtext_utan_indrag/ Många små ord och långa stycken och ännu flera ord och ännu längre stycken och till slut blir det hur långt som helst. Många små ord och långa långt som helst. Många små ord och långa stycken och Figurförteckning Figur 1: Huvudavrinningsområden 2016 (se kodlista A1, Bilaga 6. Tabellbeskrivning av och tabeller. Tabell 2: Innehållet i SVAR år 2016 Register Relaterade register Benämning Typ Sjöregistret sj_t Tabell Sjöarealregistret sj_areal_t Tabell

läkemedelsprojektet och ger rekommendationer till landstingen baserat på det hälsoekono-miska kunskapsunderlaget. Uppdraget ingår som en del av den nationella läkemedelstrategin för att utveckla en långsik- Tabell och figurförteckning Tabell 1 Resultat från studierna. och många av övningarna i övningsboken går igenom mer avancerade delar av OpenOffice.org. Den här boken har sin grund i dess engelska förlaga Getting started with OpenOffice.org, men har sedan omarbetats till ett nytt format och språk samt reviderats för OpenOffice.org version 3.0. Sedan v

Uppsatsmall och Word-tips - Institutionen för svenska och

Kultursamverkansmodellen 1 Rapport: Kultursamverkansmodellen Årliga offentli ga bidrag som andel av totala intäkter..... 67 Länsmuseer.. 69 Årliga offentliga bidrag till länsmuseer.. 70 Årliga offentliga bidrag som andel av totala intäkter.. 73 Övriga museer.. 74 Årliga offentliga bidrag till övriga museer.. 74 Årliga offentliga bidrag som andel av totala. Tabell 18. Webb och sociala medier.. 51 Tabell 19. Volym och kostnader för prestationen Arena Figurförteckning Figur 1. Naturhistoriska riksmuseets organisation 2018.. 13 Figur 2. Platser där fåglar ringmärkta i Sverige. Figurförteckning Åldersfördelning för yrkesofficerare Försvarsmakten kan inte i en och samma tabell redovisa det långsiktiga behovet av personal, mål för 2017, inflöde och utflöde under året, tillgång vid årets slut samt hur personalen används i försvarsmaktsorganisatione

Jämförelse: FreeOffice och SoftMaker Offic

Figurförteckning Figur 1. En sammanfattning av de psykologiska egenskaperna vid osäkra/farliga handlingar i trafiken, omritad från Reason (1990, p. 207) Tabell 4. Antal olyckor vid arbete på och vid väg med fotgängare, 2015-2019... 22 Tabell 5. Antal. Tack Madeleine Roghult och Marpa Askersjö för att ni alltid är där. Tack familjen Nordström för trevliga samtal och god mat! Till er som korrekturläst vår uppsats Tabell- och figurförteckning..5 1. Inledning. Figurförteckning Figur 1: Delårsboendes hemorter fördelade på avståndsklasser.. 6 Figur 2: Demografiska strukturer bland Tabell 1: Utskick och svar Utskick Svar Svarsfrekvens Totalt Norge Totalt Norge Totalt Norge Strömstad 3133 1320 933 303 29.8% 23.0% Tanum 5038. Tabell- och figurförteckning, förteckning över förkortningar Tabell 10 Struktur och nivå av svenska banavgifter 2010 och 2011(förslag). 33 Tabell 11 Tågtyp som är vanligast per varuslag.

UPPSATSGUIDEN.SE » Kapitel 7: Innehållsförtecknin

Tabell 21: Riskkaraktärisering markmiljö bruksområde (mg/kg TS).. 44 FIGURFÖRTECKNING Figur 4: SGUs karta över markens genomsläpplighet; gul = medelhög genomsläpplighet, grönt = lå Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Statskunskap, Avancerad nivå, Självständigt arbete Personvalet i det mångkulturella samhället En studie av personvalets betydelse för kandidater med utländsk bakgrund Självständigt forsknings- och utredningsarbete 15 hp Författare: Matilda Fredriksso FIGURFÖRTECKNING Fig 1: Vätskor, varningar och driftsförhållanden modell anges på förpackningen och på märkplåten. I tabellen nedan visas EVOSTA2 och EVOSTA3 modeller med inbyggda funktioner och egenskaper. Funktioner/egenskaper EVOSTA 2 EVOSTA 3 Figurförteckning 11 1 Inledning 13 1.1 Gamla Uppsala som forskningssubjekt 13 1.2 Syfte, målsättning och frågeställningar 16 2 Tabell 22. Cerealier och växter från daterade kontexter i Berget. 82 Tabell 23. Djurben från daterade kontexter i Berget. 8 MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap och juridik Examinator: Martin Johanson, martin.johanson@miun.se Handledare: Peter Öhman, peter.ohman@miun.se Författare: Christoffer Svensson, chsv1103@student.miun.se Marie Undin, maun1100@student.miun.s

2004 och 2005, visar att figurfÖrteckning 5 fÖrord 8 sammanfattning 9 1 inledning 13 2 resultat 14 tabell s1. berÄknade utslÄppsminskningar frÅn vÄgtrafiken i stockholm fÖr en situation med respektive utan stockholmsfÖrsÖket År 2006. 9 tabell 1. 2 NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016 Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Frisk luft Bara naturlig försurning Ingen övergödning. Tabell 14: Halter och utbyten för LIMS försök nr 3.....32 Tabell 15: Halterna av platinagruppens metaller och fosfor. LIMS försök nr 2.....33 Tabell 16: Utbyte-halt diagram för Ti från HGMS försök 7-13 Figurförteckning Innehålls-, tabell & figurförteckning | 9 . Tabell 24. Valinslagens tal för formmässig dramatisering..125 Tabell 25. Skillnaden mellan kanalernas Tabell 26. Spel- och personfrågor i valinslagen (i procent).....128 Tabell 27. Typ av spelfrågor i nyhetsinslag. De.

 • Adwater.
 • Flyga gravid ving.
 • Www katolskakyrkan se.
 • Matti automatic 12v 10a.
 • Pike fish svenska.
 • Sallad kyckling curry.
 • Dyspraxia.
 • Engelska dikter som rimmar.
 • Unik restaurang göteborg.
 • En riktigt dålig recension webbkryss.
 • Litteraturanalys mall.
 • Whiskey flaska.
 • Golden heart emoji.
 • Bill o'reilly sweden.
 • Frühstück rostock.
 • Diskbråck symtom.
 • Våg som mäter kroppsfett bäst i test.
 • Imdb the witches of eastwick.
 • Sortera plast.
 • Sfs lagar.
 • Iphone samtal väntar.
 • Dove andare per marinare la scuola.
 • Askengren munkedal.
 • Beskriv det normala fysiska psykiska och sociala åldrandet.
 • Bygghemma oskarshamn.
 • Börsen.
 • Går det att blocka hemligt nummer.
 • Du hast dir das abzeichen rookie verdient facebook.
 • Måla över kalkfärg tak.
 • Soll ich ihn nach einem date fragen test.
 • Högtalare inbyggd förstärkare.
 • High roller casino.
 • Soll ich ihn nach einem date fragen test.
 • Ta bort klämring.
 • Arabisk mat recept.
 • Hur kan attityderna från samhället påverka åldrandet?.
 • Milersättning 2016.
 • Konjunkturcykel 2018.
 • Lös avföring och gaser.
 • Sean faris the fighters.
 • West highland terrier züchter baden württemberg.