Home

Glastillverkning utsläpp

Spridningen av ämnena beräknas vara på en radie upp till 4 km. Men det finns en lösning till miljöproblemet som är att ersätta med zink och antimon istället. Då blir det inte lika farliga utsläpp och hotar inte miljön. Det finns ett till miljöproblem med glas som inte är vid tillverkningen, det är människorna Tillverkning av glas . Den moderna tillverkningen av glas görs på olika sätt beroende på vad för glas man ska göra och vad det ska användas till Glasets ursprung och dess tidiga utveckling. Text: Elisabeth Persson. Redan när jorden skapades bildades av lavamassorna ett glasmaterial som benämns obsidian.För att naturligt glas ska bildas måste lavan kylas av utan att någon kristallisering hinner ske, och på grund av frånvaron av kristalliseringen skiljer sig glas på så sätt från att vara en bergart Idag kan man dock ersätta dessa metaller med antimon och zink vid glastillverkning. Enligt naturvårdsverket uppträder inte dessa metaller som något större hot mot den omgivande naturen. Svaveldioxid, kväveoxider, syraångor från syrabad och stoft från olje- eller gasolförbränning är andra mindre utsläpp som förekommer vid tillverkning av glas, men påskyndar dock.

Industrin för biltillverkning - Värmeåtervinning

3. utsläpp av avloppsvatten till ytvatten vid glastillverkning (tabell 5). 8 § För förpackningsglassektorn anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om 1. stoftutsläpp från smältugnen (tabell 6), 2. kväveoxidutsläpp från smältugnen (tabell 7) Fastän att det är det är den äldsta metoden för att glastillverkning så använder man det fortfarande fast människan är inte lika involverad i tillverkningen. Detta på grund av att det måste produceras sådana mängder med glas och att det även måste gå snabbare och smidigare att tillverka så använder man i moderna blåsmaskiner som hjälper till vid masstillverkning Dessa diffusa utsläpp av farliga plastadditiv, monomerer och/eller nedbrytningsprodukter kan skada människors hälsa och miljön, och behöver minska. Som ett första steg bör åtminstone de farligaste ämnena bytas ut eller avvecklas globalt om det finns risk för utsläpp och exponering

Miljöpåverkan och återvinning - Glass Fact

Utsläpp från raffinaderier samt från distribution av olja och gas var 33 procent högre år 2018 än 1990. Utsläppen ökade fram till 2006 och har sedan dess stabiliserats omkring 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter med mindre variationer. Ökad produktion av raffinerade oljeprodukter tros ligga bakom ökningen av utsläpp under 1990-talet Glas är en smälta som har stelnat till fast form utan att kristallisera, ett material som har en transformationspunkt eller ett transformationsområde, ett icke kristalliserat, fast material.Genomlysande glas kallas flussglas ().Till glas kan även räknas bland annat metalliskt glas och olika plaster som är amorfa.Ordet glas är germanskt med grundbetydelsen glans

Sand blir till glas

Glastillverkning . Det viktigaste vid glastillverkningen är smältningen. Vid 1 400—1 550 grader smälts alla råvarorna samman i en glasugn och bildar en flytande glasmassa. Massan får sedan kallna till en arbetstemperatur på mellan 1 050 och 1 200 grader Utsläppen av kväveoxider, NO x , har mer än halverats sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med drygt två tredjedelar sedan 1990. Luftstatistik - Utsläpp av kväveoxider till luft - Naturvårdsverke

Glasets ursprung och dess tidiga utveckling

 1. Glasindustrin, varför blev den en miljöbov? Från råvarorna till färdigt glas. Glastillverkning innebär för det första att man skall smälta ner en glasmassa som består av en blandning av sandkorn med smälttemperatur över 2000 o C, soda med en smältpunkt omkring 850 o C och kalk med smältpunkten 825 o C. ; Sedan skall man med olika metoder bearbeta det mjuka, halvflytande glaset
 2. Ett ekologiskt glasbruk som drivs med kvinnokraft och en god känsla för form. Delar med mig av livet som glasblåsare, företagare och mamma till tre
 3. skade mellan 1997 och 2009. Sedan 2009 har utsläppen i stort sett varit oförändrade

Industriutsläppsförordning (2013:250) Svensk

Det är skillnad på plast och plast. Vissa plaster är ofarliga och andra för med sig risker. Här reder vi ut vad olika plasterna innehåller, om de ämnena är problematiska på något sätt, i vilka varugrupper de kan förekomma samt gör en riskbedömning En allt högre del av råvaran vid glastillverkning består av återvunnet glas. En ytterligare vinst är att CO2 utsläppen blir lägre Den nuvarande pannan eller industriugnen arbetar mer effektivt och genom att minska utsläppen kan företaget öka sin trovärdighet som ett företag som arbetar för en grönare miljö. De initiala kostnaderna för genomförandet av ett värmeåtervinningssystem når avkastning på investeringen efter endast 2 år Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid. Effekten är att processen ger ett betydligt mindre utsläpp av koldioxid. 4. Minskade mängder deponi. Glasåtervinning minskar mängden avfall som deponeras MINSKADE UTSLÄPP AV KOLDIOXID Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig upp till 45 procent mindre koldioxid än om man använder nya råvaror. #4. MINSKADE MÄNGDER TILL DEPONI Deponi är ett dåligt alternativ ur miljösynpunkt och genom glasåtervinnin

Modern tillverkning av glas - johansforshyttan

Glastillverkning innebär höga temperaturer i flera olika delar av processen, Vi förutspår också din minskning av CO2-utsläpp. Processen involverar en analys av skorsten och en dataloggningsprocess för att undersöka vilka möjligheter till besparing som finns för just dig Som konsument är det naturligtvis enklare att välja förpackning än att påverka utsläppen som uppstår vid exempelvis glastillverkning. Returglas kan diskas och återfyllas ett trettiotal gånger, men det är ett förhållandevis tungt emballage. Det innebär ett större transportarbete och därmed högre utsläpp Ett kolkraftverk i Indien har lyckats fånga upp koldioxiden från sina utsläpp och använda den på ett blir råvara till natriumkarbonat som kan säljas för bland annat glastillverkning Våra bostäder är en viktig källa till växthusgasutsläpp, ofta genom uppvärmning med fossila bränslen. Men nu kan det vara dags att börja fokusera mer på utsläpp från själva byggprocessen

Utsläppen av kadmium till luft har minskat med 80 procent sedan början av 1990-talet. Det beror främst på bättre reningsutrustning hos metallsmältverk och stålverk tid bedrevs även miljöpåverkande verksamheter i form av glastillverkning med stora utsläpp av tungmetallerna arsenik (As), bly (Pb) och kadmium (Cd) med fler som följd. En exponeringskälla för att komma i kontakter med dessa ämnen är fisk

Av de 322 miljoner ton plast som tillverkades globalt 2015 hamnar så mycket som 5-13 miljoner i naturen. Vad händer när all plast hamnar i naturen? Naturskyddsföreningens nya rapport Rätt plast på rätt plats fokuserar på den svårnedbrytbara plasten, både plastskräp och mikroplast och hur de påverkar naturen Utsläppen av kolmonoxid (CO) till luft minskar inom transportsektorn, men fortsätter att öka från el- och värmeproduktion, arbetsmaskiner samt industrin På grund av det måste raffinaderier i USA börja mäta flyktiga utsläpp från bensen från och med 30 januari 2018. Det är en del av det amerikanska naturvårdsverkets nya lag gällande petroleumraffinaderier. Ifall bensenutsläppen överstiger ett genomsnitt av 9 μg/m 3, måste åtgärder vidtas

Verktyg, husgeråd, taktäckning, näverarbeten, bränsle, kolning, foder, dekoration (masur). På 1700-1800-talets början brändes björk i stor skala till pottaska som användes till färgning, rengöring och del i glastillverkning. Pottaska har dock framställts långt tidigare, troligen sedan 1000-talet I Sverige är förbränning av biomassa är den största källan till utsläppen av zink till luft. Luftstatistik - Utsläpp av zink till luft - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt Tidigare var kemiindustrin den enskilt största källan till utsläpp av hexaklorbensen, HCB, till luft i Sverige. Utsläppen från kemiindustrin har minskat kraftigt sedan 1990

utsläpp av avloppsvatten till ytvatten vid glastillverkning (tabell 5). 8 § För förpackningsglassektorn anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om stoftutsläpp från smältugnen (tabell 6) Knappt två tredjedelar av volymen vin säljs på andra förpackningar men dessa genererar endast 16% av CO2 utsläppen. Förpackningen har störst betydelse för miljön. Enligt Systembolaget motsvarar den potentiella klimatvinsten, om hela volymen vin säljs på klimatsmarta förpackningar, utsläppen från en bil som kör 1 500 varv runt jorden om året ABB: s nya ACF5000 är specialisten för utsläpp och processövervakning från pionjärerna inom FTIR CEMS. Den finns nu i den 4: e generationen. Sedan introduktionen 1993 har ABB sålt mer än 2000 enheter. Den standardiserade systemdesignen kombinerar fördelarna med en FTIR-spektrometer, flamjonisations (FID) teknik och syremätning

Utsläpp av växthusgaser från industrin - Naturvårdsverke

Ett spillvärmeåtervinningssystem används speciellt i industriell miljö med en stor mängd avgas/rökgas. Stigande energipriser, miljöstandarder för företag och nya lagar kring CO²-utsläpp skapar en ökande efterfrågan och popularitet för denna typ av system Personbilar och tunga lastbilar bidrar mest till utsläppen av kväveoxider till luft från vägtransporter Traditionella komponenter för glastillverkning är sand, kalk och pottaska. av äldre fönster innebär minimal belastning på miljön vad gäller både användning av miljöfarliga material och utsläpp av växthusgaser. Nya fönster, i synnerhet sådana i aluminium och PVC,. Sveriges riksdag antog 1999 ett antal nationella miljökvalitetsmål, de så kallade Miljömålen. Dessa beskriver vad miljöarbetet ska leda till för tillstånd fram till år 2020. Det finns idag totalt 1.

Ugandas största naturtillgång är den bördiga jorden. Men olja och naturgas har hittats i den västra delen av landet och väntas ge stora inkomster på sikt. Landet har också fyndigheter av koppar, guld, tenn, kobolt, järnmalm, fosfat, kalksten, beryllium, apatit, volfram, vismutspat och silikatsand för glastillverkning Detta är ett examensarbete utfört vid SLU i Umeå. Syftet med arbetet är att belysa pottasketillverkningen i Sverige i främst 1800-talets Norrland. Pottaska har använts av människan under mycket lång tid som råvara vid glastillverkning, textilfärgning och såptillverkning. Pottaska framställdes ur träaska, i Sverige främst från bok och björk Svaveldioxidutsläpp till luft från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart och flyg, även kallad internationell bunkring, har mer än fördubblats sedan 1990. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp

Vidare förekom det surt nedfall och stora utsläpp av metaller. Bly, kvicksilver och arsenik fanns i stora koncentrationer. Försurningen tog död på skogen inom en radie av tre till fyra kilometer, nedbrytningen av organiskt material gick långsammare, lavar och mossor saknades eller växte dåligt, och sjön Tisken nedanför gruvan var så gott som död fram till slutet av 1900-talet Utsläpp av molybden till miljön kan ske genom bl .a. vittring, användning av molybdenföreningar inom jordbruket och industrin. Molybden transp orteras huvudsakligen från utsläpällan till omgivningen via vatten. [6e] 5.1 Berggrund Molybden förekommer vanligen i jordskorpan i en koncentration av ca 1,5 mg/kg TS [19 Värmeåtervinning från bryggerier och destillerier. Vare sig det är för att brygga öl eller destillera whiskey kräver båda processer input och output av värme vid olika stadier. Vid bryggning av öl finns det flera stadier, men vissa kritiska stadier, såsom mosandet av malt, kräver varmt vatten vid en temperatur av 65°C, till exempel På en marknad med ökande energipriser, där fokus ligger på ett effektivt bruk av resurser och med begränsande krav på CO2 utsläpp, är det meningsfullt att dra nytta av den avsevärda mängd energi som finns i rökgaser, ånga och andra värmeprocesser utsläpp av avloppsvatten till ytvatten vid glastillverkning utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältugnen (tabell 10), metallutsläpp från smältugnen (tabell 11), luftutsläpp från varma sidans ytbehandlingsarbete, då rökgaserna från nedströmsverksamheterna behandlas separat (tabell 12), och

Förutom att spara kraftigt på energikostnader spelar minskningen av CO²-utsläpp en viktig roll. Genom att minska den önskade energin med upp till 16% genom ett värmeåtervinningssystem, kan de uttömda utsläppen också minskas drastiskt, vilket är särskilt viktigt i energiintensiva industrier Ugandas största naturtillgång är den bördiga jorden. Men olja och naturgas har hittats i den västra delen av landet och väntas ge stora inkomster på sikt. Landet har också fyndigheter av koppar, guld, tenn, kobolt, järnmalm, fosfat, kalksten, beryllium, apatit, volfram, vismutspat och silikatsand för glastillverkning. De flesta av dessa fyndigheter är inte närmare utforskade och. Nu har vi även elbilar som ska ersätta traditionell teknologi och byta ut bilindustrins positiva koldioxidutsläpp till neutrala eller negativa utsläpp. Industrin för biltillverkning (traditionell eller elektrisk) kräver värmeenergi under flera processer, överskottsvärmen från dessa processer borde, såklart, återvinnas med hjälp av exodrafts värmeåtervinningssystem och rökfläkt. På 1700-1800-talets brändes björk till pottaska som användes till färgning, rengöring och del i glastillverkning. Det finns ytterligare en björkart, dvärgbjörk, men den räknas som ett ris pga sitt växtsätt. Fjällbjörk är en variant på glasbjörk som är anpassad till det kärva klimatet i fjällvärlden 294 Teknisk checklista A16a och 16b BREEAM-SE 2013 14.10 Teknisk checklista A16 Förorenad mark, inkluderar A16a och A16b OBS: Denna checklista ger indikation av sannolikheten för att det kan finnas betydande föroreningar på tomten endast enligt BREEAMs definition

Glas - Wikipedi

 1. Förutom glastillverkning medförde första världskriget att företaget satsade på tillverkning av acetylsalicylsyra, Sotiga utsläpp. Området fortsatte att exploateras trots närheten till industrierna och utsläppen som kom därifrån. Bertil Larsson,.
 2. utsläpp, utöver myndighetskrav på olika reningsutrustningar, genom aktivt arbete med att lösa problemet redan vid källan, dvs. genom ändring av råvaror och produktionsteknik. Därför är numera utsläppen till luft av föroreningarna bly och arsenik mycket små från glastillverkningen. Kväveoxidutsläppen har aktiv
 3. I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) och 3. utsläpp av avloppsvatten till ytvatten vid glastillverkning (tabell 5). 8 § Utsläppsvärden.
 4. Från och med januari 2018 måste raffinaderier i USA börja mäta flyktiga utsläpp av bensen med hjälp av fence-line-system, enligt nya direktiv från amerikanska naturvårdsverket (EPA). OPSIS tillhandahåller raffinaderier och andra industrier med ett precist och pålitligt mätinstrument för att mäta emissioner

Moderna material - GLAS - Mimers Brun

Opsis Play. Kontakt. Applikationer. Mätning av luftkvalitet. Mätstatione SFS nr 2013:250 Departement/myndighet Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2013-05-08 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:230 1 kap. Försiktighetsmått 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för industriutsläppsverksamheter. Förordningen är meddelad 1. med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 8-18 §§ ch 2 kap. 3 §, 2. med stöd av 10. Ordet exklusivt får här stå för betongens höga, skräddarsydda kapacitet men också för dess relativt sett höga resurs- och miljökostnader (energiåtgång, utsläpp, konsumtion av mineraliska råvaror). Orubblig grund. Av många skäl har betongen en viktig, ja ännu orubblig plats och funktion i samhället

Glas - Tekniska musee

 1. Bränsleeffektiva dieseldrivna maskiner: dra fördel av bränsleeffektivitet och låga utsläpp med våra dieseldrivna modeller Energieffektiva eldrivna maskiner: De eldrivna modellerna har drivning med variabelt varvtal (VSD) som anpassar luftproduktionen perfekt efter behovet så att du sparar upp till 35 % energi Tillförlitlighet: Toppmoderna kompressorer som är beprövat tillförlitliga.
 2. Glastillverkning, ytbehandling. Begränsning av användning: Ingen information om användningsbegränsningar finns tillgänglig. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad: Swed Handling AB, Box 21, 601 02 NORRKÖPING Tfn: 011-24 84 84, Fax 011-24 84 99 e-mail: info@swedhandling.co
 3. De föroreningar som främst förknippas med glastillverkning är bly och arsenik. Av de 17 glasindustrier som identifierats har sju riskklassats. En har riskklassats till riskklass 2, fem stycken till riskklass 3 och en riskklass 4. För över 100 år sedan började man tillverka laddbara batterier i form av bly
 4. Luftstatistik - Utsläpp av kväveoxider till luft
 5. Glasindustrin och samhälle
 6. Heta hyttan: Glastillverkning från formgivning till
 7. Luftstatistik - Utsläpp av ammoniak till luft

Massa- och papperstillverkning SkogsSverig

Hur påverkar glastillverkning miljön - hur påverkar

Internationell glastillverkare miljonsatsar i Sverige

Byggmaterial större del av husens klimatpåverkan

 1. Luftstatistik - Utsläpp av kadmium till luft
 2. Vi vet inte hur plasten påverkar människa och miljö
 3. Luftstatistik - Utsläpp av kolmonoxid till luft
 4. Bensen-mätnin
 5. Användnings av olika träslag SkogsSverig
 6. Luftstatistik - Utsläpp av zink till luft - Naturvårdsverke
 • Mama june wedding.
 • Death penalty usa.
 • El fyrhjuling barn.
 • Dodge durango förbrukning.
 • Grönmynta te.
 • Fläskstek i slow cooker.
 • Fläckborttagning apelsin.
 • Billy meier homepage.
 • Svensk dagligvaruhandel utbildning.
 • Eduprint uu.
 • Kindertanzen memmingen.
 • Ring instagram support.
 • Mdn input label.
 • Lappknivar säljes.
 • Privat hyresvärd kristianstad.
 • Richard kiel kinder.
 • Fn dagen förskoleklass.
 • Reptiler.
 • Corny chocolate bar.
 • Konjunkturcykel 2018.
 • Korpen innebandy.
 • Rosfeber utan feber.
 • Luna polewear.
 • Används till bak crossboss.
 • Sportson backaplan.
 • Börskraschen new deal.
 • Kalifornien minimilön.
 • Boende havanna.
 • Hallelujah leonard cohen lyrics.
 • Dykning bali priser.
 • Dermica solskydd.
 • Ekollon flyter.
 • Acer swift prisjakt.
 • Efn börslunch podd.
 • Checklista vid köp av bostadsrätt.
 • Cayo largo.
 • Skärminspelning samsung galaxy s8.
 • Du är så fin och jag tycker om dig noter.
 • Pungvarg hittad.
 • Dör kackerlackor i tvättmaskin.
 • Nyårsstafetten 2017 resultat.