Home

Kommunal mail offentlig handling

När blir ett mail till kommun en allmän handling

Mejl är allmän handling - Umeå - Umeå - Ume

Utbetalning av kommunal- och regionskatter med mera. Stöd vid offentlig upphandling. Mail name e-mail: Skriv din e-postadress * (obligatorisk) fyll i vilket område det gäller . Be om offentliga uppgifter på våra kontor. Du kan även lämna en begäran om handling eller be om offentliga uppgifter vid ett servicekontor Handlingar som inte är offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen, exempelvis rikets säkerhet

Alla inkomna handlingar oavsett om de kommit via post eller mail, till kommunen är normalt allmänna, offentliga handlingar. Oftast handlar det om brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut, men det kan också vara handlingar av annat slag, som e-post, bandupptagningar eller video Vad innebär den offentliga insynsrätten: Viktiga begrepp: Vad är inte allmän handling: Sekretess: Olika former av sekretess: Registrering och diarieföring: Särskilt om e-post: Frågor & svar om offentlighet & sekretes

Är mail mellan kollegor på en skola offentlig handling

Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar En förvaltare för en viss huvudman (en person som har en förvaltare eller god man) begärde hos överförmyndaren i Uddevalla kommun att få ta del av den tidigare förvaltarens redogörelse för utfört uppdrag avseende samma huvudman.Överförmyndaren avslog begäran. Förvaltaren överklagade till kammarrätten som fastställde överförmyndarens beslut

Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut. En sådan prövning ska alltid göras vid en begäran om att få ut handlingar, oavsett vilken typ av handling som efterfrågas En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats. En kommunal handling kan vara allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs. hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där Varje kommunal nämnd ska ha en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i dess arkiv och hur arkivet är organiserat. Det är styrelsens respektive varje nämnds registrator som ordnar handlingarna och för ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling

Offentlighet, sekretess och dokumenthantering - SK

 1. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Vad är en offentlig handling
 2. Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den. Klicka här för att komma till arkivet. Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit
 3. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator m.m. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet
 4. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där
 5. Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling

Vad har du rätt att få ut? - Allmän handling

Handlingar som handhas av en myndighet är allmänna och i de flesta fall offentliga om den är: inkommen dit upprättad (färdigställd) där förvarad där Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga) Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts)

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det registratorn som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling

I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte Offentliga handlingar Du som vill fördjupa dig i en kommunal fråga, till exempel en utredning om dina barns skolkök eller grannens bygglov, har rätt att ta del av handlingarna som tillhör ärendet

Annars är väl kommunala löner offentlig handling? /Göran . Import. Annett Olofsson. Publicerad. 21 september, 2012. SVAR: Reglerna om allmänna handlingars offentlighet, offentlighetsprincipen, gäller ock-så kommunala aktiebolag. Det framgår av offentlighets- och sekretesslagen Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag

Journalerna ska alltså inte lämnas till kommunen och kommunen får inte tillgång till journalerna även om de finns i kommunernas system. Om en privat vårdgivare inte kan bevara patientjournalerna enligt de regler som gäller för bevarande av journaler kan den privata vårdgivaren ansöka om omhändertagande av journalerna hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Jag hade absolut för mig att lönelistor är offentlig handling, men min chef vägrar ge ut de nya efter årets lönehöjning. Vem av oss har rätt? AK. Import. Annett Olofsson. Publicerad. 24 januari, 2011. SVAR: Det beror på var du arbetar I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Bostadsanpassningsbidra Allmän handling och offentlig handling Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar till. I annat fall är handlingen offentlig. Det betyder att vem som helst kan begära att få tillgång till en kopia av handlingen

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem Blir mitt cv en offentlig handling? 2017-11-16. Chefen i Fokus nr 4 2017. FRÅGA: Jag har sökt jobb som förvaltningschef i en annan kommun, vilket jag inte vill ska bli känt. Finns det risk för att mina ansökningshandlingar blir offentliga handlingar? Rekryteringen sköts via ett konsultföretag Enklaste sättet att begära utlämning av allmän offentlig handling är att skicka ett e-postbrev till kommunens officiella e-postbrevlåda: arvika.kommun@arvika.se, men du kan också ringa kommunens registrator eller kontakta kommunen på något annat sätt Som förtroendevald i kommunen tilldelas du en kommunal och offentlig fornamn.efternamn@lillaedet.se adress. Denna e-postadress ska användas i ditt uppdrag som förtroendevald. Din mail når du normalt via din iPad du fått låna, men du kan även från vilken dator som helst gå in på webmail.lillaedet.se och fylla i dina inloggningsuppgifter för att öppna mailen Offentlig handling. Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten. Dela via email; Kontakt Helena Lennernäs, +46 522‑69 60 42. Avdelningschef

Kommunal mail offentlig handling det handlar alltså om

 1. Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas av handlingsoffentligheten, att varje svensk medborgare kan begära ut handlingar. Såhär fungerar den: personal inom bostadsbranschen som behöver skaffa sig aktuella och grundläggande kunskaper inom ramen för lag om offentlig upphandling. Digitalt, 19 november
 2. Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag
 3. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Inkomna handlingar. All korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir offentliga allmänna handlingar som kan läsas av andra om de inte omfattas av någon sekretessbestämmelse
 4. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. I princip har alla, svenska och utländska medborgare , rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga
 5. Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmän­het är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling
 6. De flesta kommunala bolag omfattas dock av bestämmelserna. Om bolaget omfattas av de ovan angivna bestämmelserna kan en allmän handling, eller uppgifter i en allmän handling, antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. När en allmän handling begärs ut ska bolaget göra en självständig sekretessprövning
 7. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga

Intern e-post är inte offentlig handling Journaliste

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Offentliga ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m. Kommunal fastighetsavgift. Mikroproduktion av förnybar el. Rot- och rutarbete Om du vill veta vad som händer i kommunen, har du oftast rätt till det. Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Om handlingarna är offentliga, och det inte gäller sekretess på informationen i handlingarna ska du snabbt få läsa handlingarna

Hej! Sekretessexperten Staffan Olsson säger på er sida att frånvaro i kommunal gymnasieskola är offentlig handling. Detta motsägs av ett dokument från Skolverket. Vem ska man lita på? Tacksam för svar! Vänliga hälsningar, Ander En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen. Vilka handlingar kan jag få ta del av? Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga Vilka allmänna handlingar som finns i kommunen framgår av de olika nämndernas diarier. Du har rätt att få en lista från diariet på vilka handlingar som kommit in eller skickats ut under en viss dag. Om du vet vilken handling du vill ta del av kan du efterfråga den genom att beskriva den så utförligt som möjligt

Styrelseordföranden i landets största kommunala fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg har under alla år skött sina uppdrag över en privat e-post. Men när GT vill ta del av de offentliga, allmänna handlingar som funnits där blir det stopp. Alla mejl har raderats. - Det skulle mycket väl kunna vara tjänstefel, säger tryckfrihetsexperten Nils Funcke Om kommunen inte vill lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du klaga på det. Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på din begäran så att du får ett beslut som kan överklagas. Kommunen är skyldig att informera om hur du överklagar. Internt arbetsmaterial får bara anställda i kommunen läsa Sätt upp en bevakningsprofil och få en konkret överblick av de offentliga upphandlingar som matchar just era affärsområden. Så fort en offentlig upphandling som matchar din profil publiceras kommer du få veta det. Studera arkiverade upphandlingar, favoritmarkera, kommentera och dela med era kollegor - allt på ett enkelt och smidigt sätt

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Skatteverke

 1. Över hundra kommunala bostadsbolag lämnar inte ut allmänna handlingar på det sätt som de är skyldiga till enligt Sveriges grundlag. Det visar en undersökning.
 2. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera allmänna handlingar. Vissa handlingar registreras i förvaltningarnas diarium medan andra handlingar kan hållas ordnade på annat sätt. Det är kommunens registratorer som oftast ordnar de allmänna handlingarna i diariet, som i sig är en allmän offentlig handling
 3. Handlingar är en skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Om den förvaras på en myndighet, har kommit in till eller upprättats på en myndighet så är det en allmän handling
 4. Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. När du skickar in en ansökan, ett klagomål eller annan synpunkt till Västerås stad blir det en allmän handling. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig
 5. I princip är alla handlingar som skickas till eller från kommunen offentliga - brev, e-post eller liknande. Det kallas för offentlighetsprincipen. Den innebär att vem som helst har rätt att läsa handlingar hos kommunen
 6. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem

Allmänna handlingar - Riksdage

 1. En handling kan exempelvis vara uppgifter i en databas eller information på ett papper. När handlingarna är allmänna har vem som helst rätt att ta del av dem och vi ska så snart som möjligt lämna ut dem. Vi börjar arbetet, eller den så kallade handläggningen, samma dag som en begäran om att få ta del av en handling kommer in
 2. Om en begäran enbart gäller offentliga uppgifter avlägsnas eventuella personbeteckningar ur handlingarna och materialet skickas till den som lämnat in begäran. Avsändare och mottagare av de e-postmeddelanden som inkommer till kommunen är offentliga uppgifter
 3. Begreppet allmän handling är teknikneutralt och kan t.ex. även vara e-post, SMS-meddelanden, uppgifter i en databas eller en bild av en elektronisk faktura. När du vill ta del av en offentlig handling hos kommunen, kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen
 4. Hässleholms kommuns exploateringsavdelning vill inte lämna ut offentliga handlingar. - Vi kanske inte vill dela med oss av dem, säger exploateringsingenjör Karl Lahtela till Linus Jepsson som begärt att få ut protokoll från exploateringsmöten där hans fastighet ska ha diskuterats
 5. En anmälan, och eventuella bilagor till anmälan, blir allmänna handlingar i och med att handling arna kommer in till JO. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handling arna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretess lagen
 6. Offentlig upphandling Sidan blev senast uppdaterad: 2020-10-14. När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Staten, landstingen och kommunerna köper allt ifrån sjukvård, kontorsmaterial, omsorg och konsulttjänster till idrottsarenor
 7. Sök jobb inom offentlig sektor. Kommun, landsting, skola, vård m.m. Vi listar lediga jobb i hela landet. Sök på län, kommun eller yrkeskategori

Kommunal finns över hela Sverige. Alla medlemmar är medlem i en sektion, som har hand om det lokala fackliga arbetet En allmän handling är antingen offentlig eller föremål för sekretess (hemlig). Handlingen kan bara vara föremål för sekretess och hållas hemlig om det finns uttryckligt stöd för detta i någon av offentlighets och sekretesslagens bestämmelser. I annat fall är handlingen offentlig och ska lämnas ut En offentlig handling har du rätt att ta del av. Enligt Förvaltningslagen ska begärda handlingar lämnas ut skyndsamt, vilket i praktiken betyder omedelbart eller inom maximalt två dagar (beroende på om du personligen besöker kommunen eller begär handlingarna t.ex. per telefon eller e-post Outlook-kalender inte offentlig handling. Högsta förvaltningsdomstolen fastslår: även till synes privata mail som inkommer till din jobbmail och ibland till och med SMS som kommer till din jobbtelefon och ibland din privata telefon, om det är jobbrelaterat Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, såväl för statliga myndigheter som för kommuner och landsting. Den innebär rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar

Det är fascinerande att kommunal och offentlig sektor inte tar till sig open-source verktyg och publicerar upphandlingarna direkt på Internet eftersom det finns mängder av pengar att spara. Det är också anmärkningsvärt att kommuner inte publicerar sina upphandlingar offentligt i högre utsträckning för att därmed öka företags medverkan i upphandlingsprocessen Alla handlingar är i princip offentliga En del anbudsgivare skriver i sina anbud att sekretess ska gälla för vissa uppgifter och anger även skälen för detta. Det kan vara en bra upplysning till den upphandlande myndigheten att ta hänsyn till vid sekretessprövningen Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få läsa handlingarna och även (mot avgift) få en papperskopia på dem

Allmänna handlingar - Hagfors kommu

Mina Sidor ger dig bra koll, schyssta förmåner och exklusiva medlemstjänster! Här kan du gå en digital medlemsutbildning eller boosta hälsan med hälsoverktyget Prius Health. Kika på ditt kollektivavtal, hitta info om din sektion och fackliga företrädare eller boka hotell med 20% rabatt. Kolla att din mejladress stämmer eller uppdatera om du byter jobb Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med. Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska 3 1. Inledning 7-De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 - Det här är offentlig upphandling 8 - Upphandling som följer LUF De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Vad är en offentlig handling

Ta del av allmänna handlingar. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I kommunens diarium förtecknas de handlingar som registrerats. Lagen säger att offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Normalt skickas handlingarna inom ett. Kopior och utskrifter av upptagningar av allmänna handlingar. Beställning upp till nio sidor är gratis. Om en beställning omfattar tio sidor eller mer ska avgift tas ut för kopia av allmänna handlingar och för utskrift av upptagningar av allmänna handlingar. Avgiften för en beställning omfattande tio sidor är 50 kronor Enligt 12 § 2 mom. i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheter offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. I den allmänna lagstiftningen regleras myndighetshandlingars offentlighet i offentlighetslagen. Var och en har rätt att ta del av en offentlig handling Att en handling är offentlig handling betyder att du får läsa handlingen hos myndigheterna. Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i kommunen. Du kan alltid höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa Många av de offentliga handlingar som IVO lämnar ut innehåller personuppgifter. Om e-posten skickas över öppet nät kan den läsas av alla som har tillgång till de servrar som meddelandet passerar innan det når mottagaren, oavsett om de befinner sig i Sverige eller i andra länder

Legala handboken - Offentlighet & sekretess - Särskilt om

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det en registrator hos varje kommunal nämnd som ordnar handlingarna i ett diarium. Diariet är också en allmän offentlig handling Offentlig upphandling och kommunal avtalssamverkan Kommunal samverkan i olika former har länge varit en förutsättning för att kommunerna ska kunna genomföra sin verksamhet. Nu finns en ny bestämmelse om kommunal avtalssamverkan i kommunallagen - men frågan är hur den går ihop med det upphandlingsrättsliga regelverket, som ju är grundat på unionsrätten offentlig handling och kommunen är skyldig att behandla frågan. Svenskt Näringsliv Så funkar kommunen 7 • ärenDet regIStreraS och BlIr offentlIgt. Det innebär att det är möjligt för all-mänheten att se vilka ärenden som just nu ska behandlas för beslut i kommu Offentlig handling - Ingen beskrivning. Offentlig handling Den vanligaste registerformen i kommunen är ett diarium, men där finns bara en liten del av alla allmänna handlingar som kommunen har. Dela via email; Sidan har granskats 2019-12-27. Kontakt. Kontakt,. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Uppgifterna i en sekretessbelagd handling får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem

Video: Offentlighetsprincipen - Wikipedi

Allmän och offentlig handling. Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och det innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna läsa dem. Men det kan eventuellt finnas skäl för en kommun att inte lämna ut en allmän handling av skäl som finns i lagen om offentlighet och sekretess. I dessa fall ska kommunen lämna ett skriftlig avslagsbeslut och detta kan överklagas till kammarrätten

Allmän handling - Hjälper dig att få insyn hos myndigheter

Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din branch med Opic Upphandlingskoll Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in till kommunen eller när den har upprättats där och som rör kommunens verksamhet. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga Offentliga uppgifter; Offentliga uppgifter. I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras i Bolagsverkets register är offentliga. Vid Bolagsverket gäller offentlighetsprincipen som innebär en rätt för dig att ta del av handlingar och uppgifter som skickats in till oss Offentlig handling Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten. Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar

Omfattas kommunala bolag av offentlighetsprincipen

Huvudregeln enligt offentlighet- och sekretesslagen är att inkomna och upprättade handlingar utan dröjsmål ska registreras. Detta är en bestämmelse som hänger samman med tryckfrihetsförordningens krav på öppenhet. Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar För helägda kommunala bolag - som står i centrum för denna studie - gäller numera långtgående rättigheter för allmänheten att få insyn i deras verk-samheter. I den svenska Tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap 3§) regleras möjligheterna att ta del av handlingar från offentliga myndigheter. Efter e

Offentlig handling Varbergs kommu

Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling Därför lämnar vi i kommunen ut vissa dokument. När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära att få ut den. Det kallas för offentlighetsprincipen. Men det finns undantag från offentlighetsprincipen Svensk offentlig verksamhet lyder under offentlighetsprincipen, såsom den kommit till uttryck i tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att de kommunala myndigheternas och kommunfullmäktiges handlingar enligt huvudregeln ska vara tillgängliga för allmänheten att ta del av. Denna rätt är dock inte helt utan undantag eller villkor Offentlig upp­handling Här hittar du aktuella offentliga upphandlingar och hjälp kring hur ditt företag gör för att lämna anbud hos oss på Enköpings kommun. Varje år upphandlar Enköpings kommun varor och tjänster för cirka 1,2 miljarder kronor

Offentlighetsprincipen och Dataskyddsförordningen, GDPR

För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen AVTAL om offentlig belysning på allmän plats . Mellan Norrtälje kommun, nedan kallad kommunen, och Norrtälje Energi AB, nedan kallat NEAB eller bolaget, har följande avtal träffats rörande belysning på allmän plats. PARTER . 1. Norrtälje kommun, 212000-0217 . genom kommunstyrelsen . Box 800 . 761 28 Norrtälje . 2. Norrtälje Energi. Handlingar och protokoll från nämndmöten, kommunstyrelse och kommunfullmäktig Kommunen är relativt liten. Under 15.000 invånare. Tack för din hjälp. Hur kan vi gå till väga nu? Kan tillägga att kommunen skrev avtal med entreprenören innan det blev beslut om att det skulle bli en folkomröstning. Om föräldrarnas alternativ vinner så innebär det att de renoverat massor av skolsalar i onödan

/ Offentlig handling; Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter. skriver hemligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det. Om kommunen inte vill lämna ut en handling,. Kommunen undanhöll offentliga handlingar - ändrade beslutet när SVT ifrågasatte. Uppdaterad 3 januari 2019 Publicerad 26 oktober 2018. När SVT Dalarna begärde ut e-post från Falu kommun. All offentlig upphandling för Södertälje kommun genomförs av Telge Inköp AB, som också ansvarar för upphandlingar för Telge koncernen, Nykvarns kommun, Salems kommun, Flens kommun, Katrineholms kommun och Vingåkers kommun Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden publicerar kallelsen med tillhörande handlingar. Övriga publicerar bara själva kallelsen. Protokoll, kallelser och handlingar från januari 2 Handlingar, ärenden, kallelser och protokoll kan sökas i kommunens diarie. Regler, riktlinjer och policys finns i kommunens författningssamling. I kommunens diarie finns sammanträdeshandlingar och protokoll från möten med bland annat kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder i kommunen

 • Flyg göteborg london norwegian.
 • Djurarter som dött ut under 2000 talet.
 • Danline bubbelbadkar.
 • Albatros palace resort hurghada buchen.
 • Dansk möbeltillverkare.
 • Ea access xbox one s.
 • Limbindare.
 • Yogscast redd.
 • Ljuskombinationer mc.
 • Syvende och sidst.
 • Wohnung berlin mitte 4 zimmer.
 • Radhus värmdö.
 • Högtider i spanien.
 • The hunter call of the wild dlc.
 • Tv tider superettan 2018.
 • Tibetansk spaniel allergi.
 • Blå lagunen island öppettider.
 • Spanska fraser kärlek.
 • Mons skärgårdskrog öppettider.
 • Sydamerika vegetation.
 • Skärgårdskryssning vaxholm.
 • Franz kölsch gütersloh.
 • Fysik åk 7 tryck.
 • Oidentifierat nätverk fiber.
 • Verheiratet mit einem kubaner.
 • Höga kusten restaurang.
 • Tillfälligt sms nummer.
 • Rose gold hårfärg köpa.
 • Ave maria bach gounod sheet music.
 • Äkta ceasarsallad.
 • Skridskokul norrköping.
 • Restauranger dubai marina.
 • Väv på gips.
 • Glenburgie 15 year old.
 • Blockprogrammering barn.
 • Deftiger geschenkkorb.
 • Hur bra är iphone 6s.
 • Franz von stuck die sünde poster.
 • Hur länge kan man vara vaken på amfetamin.
 • Referera till fass harvard.
 • Chromecast pc app.