Home

Länsstyrelsen investeringsstöd

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande - Boverke

Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring För dig som vill utveckla ditt företag. Hur du söker, villkor och hur mycket stöd du kan få Investeringsstöd hanteras av länsstyrelsen i samtliga län. I beskrivning av respektive stöd nedan framgår vilken organisation som ansvarar för stödet. Servicebidrag. Servicebidrag kan lämnas i områden där servicen är gles,. För mer information, kontakta länsstyrelsen eller regionförbundet. Se rubriken Kontakt nedan. Undantaget är regionalt investeringsstöd för kostnader över 25 miljoner kronor som Tillväxtverkets handlägger. Ibland räknas också transportbidraget som ett regionalt företagsstöd

Regionalt investeringsstöd - utlysning - Tillväxtverke

Länsstyrelsen och Region Gotland meddelar att det i Gotlands län råder skärpta allmänna råd och att deltagarantalet begränsats till 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Information om skolmjölksstöd, investeringsstöd, stöd för marknadsföring och försäljning till offentliga lager. Natur- och kulturvård Information om stöd till natur- och kulturmiljöer, hembygdsgårdar och kulturmiljöer i renskötselområdet

Investeringsstöd för solceller - Boverke

Med anledning av Covid-19. På grund av den pågående coronakrisen kan det vara klokt att uppdatera ärenden om investeringsstöd, oavsett om de redan är inskickade till länsstyrelsen eller om de ska skickas in. Ett skäl är att tider för igångsättning och färdigställande kan ha påverkats Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling kan max lämnas med 50% av kostnaderna i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele och 25% i Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå (ej Umeå tätort) och Vännäs, dock max 1 800 000 kr/ 3 år Investeringsstödet för energilagring i hemmet kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och stödet betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som slutförts senast den 30 juni 2021 Med anledning av den senaste tidens rapportering om statligt stöd till solceller är det många som har frågor kring stödet. Vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan. Inledningsvis följer en kort sammanfattning om hur situationen ser. Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar

Stöd till hyresbostäder och bostäder - Länsstyrelsen

Investeringsstöd för biogas. Skriv ut Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant Om du har ansökt om stöd i pappersform så finns blanketten för utbetalning med i beslutet som skickas ut från Länsstyrelsen. Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndigheten. Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-10-21. Kontakt. E-post till bostadsstod.skane@lansstyrelsen.se Investeringsstöd bör lämnas i kommuner och regioner med be-folkningstillväxt och bostadsbrist. För anordnande av bostäder för studerande bör investeringsstöd lämnas på eller i anslutning till orter där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial ut-bildning eller folkhögskola och där det råder brist på lämpliga bo Genom att logga in på Mina sidor kan du via e-tjänsten ansöka om stöd. Har du sökt via e-tjänsten kan du sedan komplettera din ansökan, ansöka om utbetalning för din beviljade stödansökan samt följa ditt ärende via Mina sidor. För att kunna använda tjänsten måste du ha en e-legitimation. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare Här loggar du in för att ansöka om. Länsstyrelsen Västmanland har beslutat att gå tillbaka till ett publiktak på 50 personer i länet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten har i samråd med smittskyddsläkaren i Region Västmanland beslutat om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet

Investeringsstöd för publika laddningsstationer söks via Klimatklivet. Stöd till laddningsplats för andra fordonstyper, såsom lastbil, båt, buss, flyg, söker du också via Klimatklivet oavsett om laddningsstationerna ska vara öppna för allmänheten eller inte Beslutande myndigheter är länsstyrelsen, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Jordbruksverket. Uppgifterna uppdaterades 2020-10-01. Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring. 2 306 miljoner. 2 754. 2 272 miljoner. 1 745 miljoner Investeringsstöd Som företagare i Dalsland kan du ansöka om investeringsstöd hos Västra Götalandsregionen. Syftet med stöden är att främja hållbara investeringar och skapa tillväxt och sysselsättning i området Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningshandlingar och mer information finns på länsstyrelsens hemsida. Skattereduktion. Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet Du kan läsa mer om investeringsstöd på Solelportalen. Christopher Frisk. 016-544 21 97 Skapad: 2015-06-16 10:32. Statistik investeringsstödet. Här finns statistiken för investeringsstödet för solceller Prenumerera. Prenumerera på månadsrapporter.

Investeringsstöd till solceller - Energimyndighete

 1. investeringsstÖd Investingsstöd för hyresbostäder och studentlägenheter - vad gäller? Du som planerar att bygga eller renovera flerbostadshus har möjlighet att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen
 2. skar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet
 3. Dagmara Nawrocka, Länsstyrelsen Skåne, dagmara.nawrocka@lansstyrelsen.se . Veronica Lauritzsen . Kontaktlänsråd RUS . Var finns pengarna? (RUS september 2020) 4 (5) Innehåll Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring (företagsstöd) (ej sökbart just nu).
 4. Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram
 5. Läs mer och ansök under Så ansöker du om investeringsstöd. Länsstyrelsen ska ha tagit emot din ansökan senast den 7 juli 2020. Innan projektet påbörjas om sökande är ett företag, eller senast inom sex månader från det att projektet påbörjas om sökanden inte är ett företag
 6. Ändringarna trädde i kraft den 23 juli 2019. Ansökningar om stöd som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2019 prövas mot bestämmelserna i den ändrade förordningen. Pressmeddelande: Effektivare investeringsstöd för hyresbostäder (juni 2019) Ändringarna som regeringen beslutade om i december 2019 omfattade
 7. Länsstyrelsen i Skåne har tänkt annorlunda sedan investeringsstöden tog slut tidigt under förra programperioden. Stödtaket är visserligen lägre jämfört med Värmland men när Land Lantbruk tog fram siffrorna hade de 59 procent kvar av budgeten
Stöd

Länsstyrelsen får, efter att ha gett Tillväxtverket och angränsande läns länsstyrelser möjlighet att yttra sig, 19 § Investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas med högst ett belopp som motsvarar 50 procent av de utgifter som godkänts för investeringen om investeringen sker i glesbygd Länsstyrelsen ska föra de register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 29 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2019:476 1. Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2019. 2 Klimatklivet är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Vill du söka stöd för investering i personbilsladdare som är öppna för vem som helst att använda, så kallade publika laddningsstationer, gör du det till Klimatklivet Regionalt investeringsstöd. Riskkapital. Vi investerar riskkapital i företag med nya idéer och stor utvecklingspotential. Riskkapital Gröna fonden Almi Invest Green tech stöttar små och medelstora företag som arbetar med viktiga klimatlösningar. Green tech. Mer om Tillväxtverket

Investeringsstöd, hemsändningsbidrag, särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker, servicebidrag, ombud för grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen Värmland Tel: +46 (0)10-224 73 36 pernilla.galldin@lansstyrelsen.se . Besök oss. Länsstyrelsen Våxnäsgatan 5 651 86 Karlstad Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stöd beviljats till mer än 24 000 nya bostäder med hyror som är relativt lägre än i andra, motsvarande, nyproducerade bostäder

Möjlighet för bygdegårdsföreningen att söka investeringsstöd hos länsstyrelsen . Målsättningen med detta arbetsmaterial . Bygdegårdarnas Riksförbund vill bidra till att underlätta för föreningar som finns i orter med mindre än 3 000 innevånare att ansöka om investeringsstöd till länsstyrelsen Investeringsstödet är 20% för privatpersoner och företag. Lantbruk kan få upp till 40%. Investeringsstödet gäller för både material och arbete. Rotavdraget innebär att du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr/år och person Investeringsstöd till klimatsmarta hyresrätter för unga. Investeringsstödet ska främja byggandet av energieffektiva hyresbostäder och bostäder för studerande. Länsstyrelsen hanterar ansökningar om stöd och Boverket administrerar utbetalningen. Tanken är att investeringsstödet ska bidra till att det byggs fler bostäder med rimliga. Länsstyrelsen bör således i sin analys vid uträkning och eventuellt avdrag från stöd enbart beakta samma faktorer Även om investeringsstödet ska främja projekt med relativt lägre boendekostnader kommer de bostäder som byggs med stödet att vara avsevärt dyrare än äldre hyresbostäder i samma storlek på respektive ort Nu finns det inte mycket pengar kvar att söka av Länsstyrelsens investeringsstöd till värmländska bönder. Mjölkbonden Andreas Strandberg i Gunnarskog är.

Investeringar inom lantbruk, trädgård, rennäring

 1. Trots första stycket ska en ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 7 juli 2020. Förordning (2020:489). 11 § Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även bestämma när projektet senast ska vara slutfört. Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet
 2. Men det är få byggprojekt som ansökt om investeringsstödet, framförallt i Stockholmsområdet. Enligt Länsstyrelsen har de bara tagit emot 15 ansökningar, trots att regeringen avsatt sammanlagt 12,3 miljarder kronor för stödet. Detta tror Lars Gärde beror på att vissa byggherrar vill behålla högre hyror. - En förklaring kan vara att det finns vissa byggherrar som avstår.
 3. investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Utfärdad den 19 december 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande1 dels att 1 a § ska upphöra att gälla, dels att 2, 8, 9, 13 och 17 §§ ska ha följande lydelse
 4. - Investeringsstöd från länsstyrelsen till anläggningsutveckling - Stöd från Leader till verksamhetsutveckling. • Distriktet hör med länsstyrelsen om åtgärderna är möjliga att beviljas stöd för och om det finns möjlighet till offentlig medfinansiering
 5. ap.1 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län Anslagsposten får användas för att finansiera en stödfunktion för samtliga länsstyrelser i frågor rörande investeringsstödet
 6. Länsstyrelsen i Skåne har fattat beslut om att tilldela LKF statligt investeringsstöd för två av deras pågående byggprojekt. 44,2 miljoner kronor går till projekt Fossilen på Södra Råbylund där LKF bygger 180 hyreslägenheter och 15,7 miljoner till kvarteret Snickaren på väster med 61 bostäder
 7. Handläggare av investeringsstöd Länsstyrelsen Skåne. dec 2016 - nu 3 år 11 månader. Kristianstad, Sverige. Handläggare Länsstyrelsen i Jönköpings län. apr 2015 - dec 2016 1 år 9 månader. Jönköping, Sverige. Arealkontrollant Länsstyrelsen Skåne. apr 2014 - nov 2014 8 månader
Östgötska lantbrukare får dela på miljoner | SVT Nyheter

Olika stöd till service - Tillväxtverke

Regeringen har i dag den 21 mars beslutat om en ändring i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. I och med ändringen utökas både stödnivån och den tillåtna normhyresnivån för investeringsstödet i samtliga geografiska områden Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter. Investeringsstöd - en kort historik. Vi börjar med en liten historisk djupdykning för att läsaren ska få en inblick i hur stöden har tillkommit och varför man har valt att statligt subventionera solceller och installation av dessa hos privatpersoner

Regionala företagsstöd - Tillväxtverke

 1. medfinansiering länsstyrelsen vill ha in. En siffra som ofta omnämns 65 % Summa xxxxxxxxxxxx 7 Bilagor Om extern person eller gjort ansökan billäggs föreningens beslut om fullmakt för att ansöka om investeringsstöd för föreningens räkning till länsstyrelsen
 2. Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Du kommer att arbeta med investeringsstöden, som är en del av regeringens politik för att öka byggandet av hyresrätter och bostäder för äldre, samt för att uppnå ett mer energieffektivt bostadsbestånd
 3. SVEG/ÖSTERSUND Länsstyrelsen har investerat totalt 9 773 000 kronor i Snowolverine i form av investeringsstöd och lån. Men Örjan Berglund, chef på företagsenheten på länsstyrelsen, vill.
 4. Nuvarande investeringsstöd. Vid utgången av 2018 hade investeringsstöd beviljats till närmare 21 400 bostäder, varav cirka 3 200 bostäder för studerande. Därutöver hade omkring 400 ansökningar, omfattande upattningsvis uppemot 20 000 bostäder, inkommit till länsstyrelserna
 5. Länsstyrelsen Östergötland, Energi och klimat. Arbetsbeskrivning. Du kommer att tillhöra enheten Energi och klimat som arbetar med investeringsstöd inom bostäder, energiomställning och radon samt särskilda stöd som tillkommit för att lindra effekterna av Covid-19

Gotland Länsstyrelsen Gotlan

Stöd - Jordbruksverket

Till nackdelar med investeringsstödet hör att det är begränsat av en årlig statlig budget, som gör att det bildats långa köer, och att det krävs en viss administration hos olika aktörer. Historia. Sverige har haft ett investeringsstöd för solceller sedan 2005: 15 maj 2005 - 31 december 2008. Max 70% i stöd Det är i dagarna 39 år sedan den sovjetiska ubåten U 137 gick på grund långt inne i ett militärt skyddsområde i Karlskrona skärgård. På kvällen, omkring klockan 20, den 27 oktober 1981 rände den sovjetiska ubåten upp på Torhamnaskär vid inloppet till Gåsöfjärden Kanske låter det lite märkligt att lägga ett kosmetiskt ingrepp under kategorin Things you don't need, definitionen av kosmetiska ingrepp är väl nästan att det inte är något livsnödvändigt?Obs med brasklappen att all plastikkirurgi inte enbart är kosmetisk, finns även rekonstruerande plastikkirurgi vilket jag personligen tycker kan förtjäna kategorin nödvändigt 47 § Länsstyrelsen ska avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd om det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst 25 miljoner kr. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immateriella investeringar, lönekostnader, utbildning, konsulttjänster, forskning och. Jobba hos oss på Länsstyrelsen Stockholm! Nu söker vi en enhetschef till enheten för investeringsstöd och kulturmiljö - avdelningen för samhällsbyggnad...

Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för

Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling

Investeringsstöd för energilagring i hemmet - Boverke

Investeringsstöd till solceller. Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Ansökan går via Boverkets E-tjänster. Vem kan söka: Alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Det är den aktör som står för investeringen av solcellssystemet som ska göra ansökan Totalt har Uppsalahem beviljats 29 314 480 kr i investeringsstöd av Länsstyrelsen i Uppsala län. Kostnaden för projektet innan investeringsstöd är upattat till ca 260 mkr. Med stödets hjälp minskar hyran med ungefär 1000 kr/månad. För en 1:a kommer hyran att hamna på mellan 4 500 - 5000 kr/månad med investeringsstödet hjälp Investeringsstöd för solcellsbatterier. Du som vill skaffa ett solcellsbatteri kan ansöka om investeringsstöd för energilager. Om du installerar ditt batteri innan den 31 december 2019 kan du få 60 % av den totala investeringskostnaden i stöd, eller maximalt 50 000 kronor. Ladda ner ansökningsblanketten här oc Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (ram) 2 978 000: Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län: 22 000: ap.5: Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län (ram) 2 500: Villkor för anslag 1:10 Läs mer om ansökningstider för 2021 här. Ansökningsperioder - Klimatklivet Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet

Invensteringsbidrag, subventioner för solceller

Länsstyrelsen Sametinget Dubehöverinteskicka innågonansökanom utbetalning. Myndighet som fattar beslut om utbetalning Länsstyrelsen Sametinget Du får pengar från Jordbruksverket * För investeringsstöd finns också en nationell strategi för biogasanläggningar Beskedet om investeringsstöd till Gulsparven gäller även fortsatt eftersom beslutet redan är fattat. För kvarteret Skördetröskan har investeringsstödet redan betalts ut och hyresnivåerna har därmen kunnat sänkas för hyresgästerna. * Vid byggnation av hyresrätter kan byggherren ansöka om ett ekonomiskt stöd hos Länsstyrelsen Den 19 juni beslutade regeringen att investeringsstödet ska återinföras - i alla fall tillfälligt. För närvarande beviljas enbart ansökningar man inte hann med förra året. Handläggningstiden väntas vara relativt kort när Länsstyrelsen väl kommer igång med att godkänna ansökningar 1.1.2 Investeringsstöd till service Länsstyrelsen ansvarar för investeringsstöd inom Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 som stärker den grundläggande kommersiella servicen på landsbygden2. Region Värmland ansvarar för ett statligt investeringsbidrag för samma ändamål. Dessa båda stöd är öppna för ansökningar ett i taget Stöd till investeringar i kommersiell service, Länsstyrelsen Kronoberg, öppnas i nytt fönster. Region Kronoberg har kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen kring investeringsstöd och kan vid behov även stötta upp

Ville satsa på solceller – men stödet var slut | SVT Nyheter

Passa på att ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet! Idag öppnar en ny ansökningsomgång. Sista ansökningsdag är den 17 maj. Beslut planeras till september. Företag, organisationer,.. Länsstyrelsen har nu meddelat att EHB:s projekt beviljas stöd med totalt 66,3 miljoner kronor. Kostnaden för projektet före investeringsstödet upattas till cirka 305 miljoner kronor. Lägre energianvändning belönades med höjt stödbelopp Länsstyrelsen Västra Götalands län 5 september 2017 · Klimatklivet är ett investeringsstöd som ger dig möjlighet att söka pengar för åtgärder som ger minskade växthusgasutsläpp. Årets sista ansökningsomgång kommer att vara öppen mellan 9 oktober och 9 november Allt fler vill satsa på solenergi i länet. På Länsstyrelsen i Jönköping som tar emot ansökningar om investeringsstöd från de som har skaffat solceller märker man av en stor ökning

Det finns ett investeringsstöd till solceller, som gäller privatpersoner, offentliga och privata organisationer samt företag. Stödet är nu 20 procent av installationskostnaden och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt, och högst 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till Länsstyrelsen via Boverkets portal, men det går även per post. Stödet omfattar installation a

Investeringsstöd på 20 procent av kostnaden för solcellsanläggningen. Stödet på 20 procent grundat sig på hela solcellsanläggningen och även inkluderar kostnader för installationer. Exempelvis om handlat ett nyckelfärdigt system och man betalt 100 000 kronor inklusive moms blir investeringsstödet 20 000 kronor Sök investeringsstöd för laddningsstationer till ditt företag eller organisation! Under september öppnar ansökningarna för investeringsstöd för laddningsstationer. Stödet riktar sig till.. Investeringsstödet söks hos Länsstyrelsen via Boverkets portal. För att få stödet krävs det att ansökan om stöd ska ha kommit till Länsstyrelsen: För privatpersoner: inom 6 månader från det att projektet påbörjades. För företag: innan projektet har påbörjat

Handläggare investeringsstöd, tidsbegränsad. Länsstyrelsen Kalmar län. På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi,. PECKAS NATURODLINGAR ERHÅLLER INVESTERINGSSTÖD FRÅN LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget erhåller företagsstöd om upp till två miljoner kronor för investering i vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet från Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Kronoberg. 25 maj 2018 · Landskapsvandringen fortsätter till sjöss! Relaterade videor. 2:00. Gör som Vislanda mekaniska - ta ett klimatkliv och sök investeringsstöd Regeringen har beslutat om investeringsstöd som ska öka bostadsbyggandet av hyresrätter, studentbostäder och äldreboenden. Stödet för hyresrätter och studentbostäder är på totalt 11,3 miljarder kronor för perioden 2016-2019 och för äldreboenden har regeringen avsatt 150 miljoner, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi Länsstyrelsen ger nu ett investeringsstöd på 20%. Just nu är det därför extra förmånligt att investera i solceller. Självklart hjälper vi dig med din ansökan och alla andra papper som behöver fyllas i under projektet. Vi gör solenergi enkelt

Vanliga frågor och svar om investeringsstöde

Regelverket är lika flexibelt som grundplattan själv - det vill säga inte alls. Ska Lulebo ha investeringsstödet måste plattan rivas. Vi kan inte göra något undantag, säger Ann-Charlotte Larsson, handläggare på Länsstyrelsen Ska Lulebo ha investeringsstödet måste plattan rivas. Vi kan inte göra något undantag, säger Ann-Charlotte Larsson, handläggare på Länsstyrelsen. 9 november 2017 16:0

Länsstyrelsen besöker Vimmerby och Hultsfred

Länsstyrelsen Kronoberg, Växjö. 1,5 tn gillar. Här kan du följa Länsstyrelsens vardag! Det är kommunikationsfunktionen som ansvarar för sidan Länsstyrelsen har beslutat att cirka 50 företag på Gotland kommer att få dela på drygt 16 miljoner kronor i investeringsstöd. Det är viktigt att vi vågar satsa på förädling av våra fina råvaror Länsstyrelsen Kronoberg. 6 juni 2017 · Landshövdingen har precis tagit adjö av Kungaparet: - Vilken dag vi har haft. Alla möten, alla människor och alla intryck. Vi tackar Kungaparet och alla kronobergare för en minnesvärd nationaldag. Relaterade videor. 2:00. Gör som Vislanda mekaniska - ta ett klimatkliv och sök investeringsstöd!. Investeringsstöd; Du kan läsa mer om de här stödmöjligheterna på Region Värmlands webbplats. Du är också välkommen att höra av dig till vår näringslivsenhet så berättar vi mer om vad som gäller Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Ansökan om bidraget ska göras skriftligen till länsstyrelsen i det län där anläggningen för egenproduktion av förnybar el finns installerad. Investeringsstödet på 20% gäller för hela solcellsanläggningen, inklusive installationskostnader

Mer energi från solen – ökat investeringsstöd frånUppsalahem har beviljats sitt första investeringstödEffektiva solpaneler och solceller i Jönköping | UrkraftSolenergi är en lönsam och miljövänlig energikälla
 • Gröna lund besökare per dag.
 • Kvinnans roll i ortodoxa kyrkan.
 • Miroku hagelbock.
 • Bästa xbox one spelen 2018.
 • Öamtc bad radkersburg radverleih.
 • Kanel överkonsumtion.
 • Svarta alger på akvarieväxter.
 • Coser significado.
 • Nordamerikas historia.
 • Bränsleskatt 2018.
 • Särskild prövning.
 • Går över korsord.
 • Vem köpte villan.
 • Rörlighet fotled knäböj.
 • Kent ff lyrics.
 • Billiga schleich hästar.
 • Bila till tyskland kostnad.
 • Fogis ny förening.
 • Rusta kolsyrepatron byte.
 • Open space büro.
 • Schools in england.
 • Rolig fakta om fåglar.
 • Glen scotia limited edition , 1991.
 • Was ist in kanada günstiger als in deutschland.
 • Mattecentrum.
 • Sätta ut gabapentin.
 • Sade 80s.
 • Sofitel marrakech.
 • Bugaboo stockholm.
 • Jobe bible.
 • Roy fares bullar fördeg.
 • Socialnämnden stockholms stad.
 • Vattenmelon växer.
 • Kolla löner.
 • Klolås storpack.
 • Rodin museum paris.
 • Kleine pistole für frauen.
 • Die bestimmung 1.
 • Fåglar costa rica.
 • Bark tree.
 • Arbetsbeskrivning word.